home

Povinné zmluvné poistenie

Povinnosť, ktorá sa oplatí

Prečo je poistenie povinné ?

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vykonáva formou povinného zmluvného poistenia. Každé motorové vozidlo musí byť zo zákona povinne poistené pre prípad škody spôsobenej jeho prevádzkou tretím osobám na zdraví, živote, na majetku a ušlom zisku. Táto povinnosť je zakotvená v zákone č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto je povinný uzavrieť poistnú zmluvu ?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je spravidla povinný uzavrieť držiteľ vozidla zapísaný v technickom preukaze.

Proti ktorým škodám sa poisťujete ?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zabezpečuje úhradu škody na zdraví a majetku, ktorú vodič spôsobí svojim vozidlom inému účastníkovi nehody. Keďže povinné zmluvné poistenie kryje iba škody spôsobené iným, je rozumné, ak dôjde aj k uzatvoreniu havarijného poistenie. Havarijná poistka finančne kryje držiteľa motorového vozidla pred náhodnými udalosťami spôsobenými kýmkoľvek, pričom kryje aj iné riziká, ako napríklad krádež či poškodenie živelnou udalosťou. Uzatvorením poistenia v KOMUNÁLNEJ poisťovni získate spoľahlivého partnera v postení, ktorého zaujímajú vaše problémy.

Povinné zmluvné poistenie – technický rok

Výhodný produkt ponúkajúci 3 bezplatné benefity - živelné kasko, úrazové poistenie a nadštandartné non-stop asistenčné služby (technické, predcestovné, administratívno-právne a lekárske asistencie) – zdarma. Produkt Vám ponúka tiež službu Centrálny dispečing škôd, ktorý je klientom k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni pre nahlasovanie škôd priamo z miesta nehody. Možnosť zľavy až do výšky 30% z výšky poistného, možnosť bonusu za bezškodvý priebeh až do výšky 60%.

Poistné krytie

Poistník - osoba, ktorá uzatvára poistnú zmluvu s KOMUNÁLNOU poisťovňou a.s., má na výber z dvoch variantov poistného krytia, ktorým zodpovedá určitý rozsah asistenčných služieb.

GARANT PLUS

Limity poistného krytia od 1.1.2012:

  • 5 000 000,00 EUR pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení na každého zraneného alebo usmrteného
  • 1 000 000,00 EUR pre škody spôsobené na majetku a ušlý zisk pre všetkých poškodených spolu

 

EUROGARANT PLUS

Limity poistného krytia do 1.1.2012:

  • 5 000 000,00 EUR pre škody na zdraví a náklady pri usmrtení na každého zraneného alebo usmrteného
  • 2 000 000,00 EUR pre škody spôsobené na majetku a ušlý zisk pre všetkých poškodených spolu

V prípadoch, keď sa vozidlo používa na pravidelnú prepravu tovaru, osôb alebo na cesty do zahraničia, odporúčame poistiť vozidlo na Eurogarant plus – s vyšším limitom poistného krytia a širším rozsahom asistenčných služieb v zahraničí.

Asistenčné služby GARANT PLUS a EUROGARANT PLUS

Poistený má z tohto poistenia zodpovednosti nárok na nasledovný rozsah asistenčných služieb:

 Rozsah asistenčných služieb PZP od 01. 05. 2013 leták

 Rozsah asistenčných služieb PZP od 01. 05. 2013 OZD 

 Rozsah asistenčných služieb PZP od 01. 01. 2013 leták

 Rozsah asistenčných služieb PZP od 01. 01. 2013 OZD 

 Rozsah asistenčných služieb PZP do 31. 12. 2012

 

Podmienky poistenia

Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

Poistným obdobím je poistný rok, čo je obdobie dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov.

Pri stanovení výšky poistného sa berie do úvahy zdvihový objem valcov motora (cm3), vek poistníka/poisteného, región poistníka/poisteného, výkon poisteného motorového vozidla v kW a účel na ktorý motorové vozidlo slúži.

Zľavy

Klient poistený v KOMUNÁLNEJ poisťovni má nárok na 10 % bonus za každé bezškodové poistné obdobie až do výšky 60 %. Každý klient vstupujúci do poistenia je hodnotený individuálne, pričom v prípade bezškodového priebehu v predchádzajúcej poisťovni má u nás nárok na bonus vo výške 10 % za každých 12 mesiacov bez spôsobenej škody.

Ak do poistenia vstupuje klient s motorovým vozidlom, ktorým za predchádzajúce 4 roky nespôsobil škodu, má nárok na bonus vo výške 45 % bez ohľadu na to, či uzavrel základné poistenie GARANT PLUS alebo rozšírené poistenie EUROGARANT PLUS.

  • po 1-ročnom nepretržitom poistení a bezškodovom priebehu bonus 10 %
  • po 2-ročnom nepretržitom poistení a bezškodovom priebehu bonus 20 %
  • po 3-ročnom nepretržitom poistení a bezškodovom priebehu bonus 30 %
  • po 4-ročnom nepretržitom poistení a bezškodovom priebehu bonus 45 %
  • po 5-ročnom nepretržitom poistení a bezškodovom priebehu bonus 60 %

Ak sa vodič rozhodne dočasne vyradiť automobil z evidencie, zostáva mu nárok na bonus dosiahnutý v našej poisťovni, a to v pôvodnej výške v prípade, že si auto u nás opäť poistí do šiestich mesiacov.

Tak ako v predchádzajúcich rokoch KOMUNÁLNA poisťovňa neuplatňuje malus.

Zvýhodnené skupiny

Dôchodcovia od 65 rokov vrátane a zdravotne ťažko postihnuté osoby majú nárok na zníženú sadzbu vo výške 50 % zo základného poistného. Táto zľava je upravená už po zohľadnení všetkých bonusov. Vypočítava sa podľa sadzobníka s príslušnou zľavou za bezškodový priebeh zo stĺpca "Z" príslušného sadzobníka.

Platba poistenia

Klient môže platiť poistné jednorázovo alebo v polročných a štvrťročných splátkach, a to bez navýšenia poistného. Každému klientovi je po zaplatení vystavená zadarmo zelená karta a duplikát potvrdenia o poistení.

Doklady preukazujúce poistenie

Potvrdenie o poistení je právoplatným dokladom, ktorým sa preukazujete na území Slovenskej republiky. Zelená karta slúži ako doklad o poistení pri ceste do zahraničia. Povinné zmluvné poistenie kryje škody spôsobené na Slovensku a v členských štátoch Zelenej karty.

Sadzby poistného pre POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE pre rok 2012 platné od 01.01.2012 pre poistné zmluvy s poistným obdobím na technický rok.


Klient s priaznivým škodovým priebehom
objem valcov Cena
do 1300 cm3 od 87,00 EUR
od 1301
do 1400 cm3
od 115,00 EUR
od 1401
do 1800 cm3
od 130,00 EUR
od 1801
do 1900 cm3
od 140,00 EUR
od 1901
do 2500 cm3
od 180,00 EUR
nad 2500 cm3 od 207,00 EUR

Verejný prísľub KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group na rozšírenie poistenia zodpovednosti o krytie škôd na majetku pre prípad živelnej udalosti pre rok 2013. (pdf 3 MB)

Verejný prísľub KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group na rozšírenie poistenia zodpovednosti o krytie úrazu vodiča a členov posádky poisteného motorového vozidla pre rok 2013. (pdf 3 MB)

Verejný prísľub KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s. Vienna lnsurance Group na rozšírenie poistenia zodpovednosti o krytie škôd na majetku pre prípad živelnej udalosti pre rok 2014. (pdf 3,2 MB)

Verejný prísľub KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s. Vienna lnsurance Group na rozšírenie poistenia zodpovednosti o krytie úrazu vodiča a členov posádky poisteného motorového vozidla pre rok 2014. (pdf 3,18 MB)

Verejný prísľub KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s. Vienna lnsurance Group na rozšírenie poistenia zodpovednosti o krytie batožiny vodiča a členov posádky poisteného motorového vozidla pre rok 2014. (pdf 3,62 MB)


Potrebujete pomoc?

Klientský servis

Dôvera v správnych rukách
Online poistenie Bezplatná infolinka: 0000 112 222 - Pracovné dni 8:00 - 17:00 Vypočítajte si výšku poistného Centrálny dispečing: 0850 111 566 Asistenčné služby - 11 181 Hlásenie škôd - Formuláre

cardpay