Čas nevyhnutného liečenia

 • pripoistenie k životnému poisteniu
 • pripoistenie pre čas nevyhnutného liečenia úrazu počas dojednanej poistnej doby

Obsah pripoistenia

 • v prípade plnenia za čas nevyhnutného liečenia úrazu bude vyplatené poistenému z poistnej sumy toľko percent, koľkými je ohodnotené toto telesné poškodenie v oceňovacích tabuľkách
 • minimálny vstupný vek: 0 rokov
 • maximálny vstupný vek: 65 rokov (na produktoch KEŽP bežne platených je 70 rokov)
 • konečný vek poisteného: 75 rokov
 • minimálna poistná suma: 300 EUR
 • maximálna poistná suma: 50 000 EUR
 • doba poistenia je rovnaká alebo kratšia ako doba poistenia hlavného životného poistenia
 • v prípade, že hlavné životné poistenie pokračuje aj po dosiahnutí 75 roku veku poisteného, poistná doba pripoistenia končí v roku, v ktorom poistený dovŕši túto vekovú hranicu

Spôsob platenia poistného

Rovnaký ako spôsob platenia hlavného životného poistenia. V závislosti od hlavného životného poistenia je možné poistné platiť:

 • bežne (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne)
 • jednorazovo

Dynamizácia

Zhodný so spôsobom dynamizácie hlavného životného poistenia.

Odkupná hodnota

 • nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do poistenia zahrnutý