Čas nevyhnutného liečenia

Poistenie času nevyhnutného liečenia úrazu, počas dojednanej poistnej doby.

Obsah poistenia

  • v prípade prechodných následkov úrazu bude poistenému vyplatené príslušné % z poistnej sumy za priemerný čas nevyhnutného liečenia úrazovej diagnózy
  • doba liečenia úrazu musí byť minimálne 15 dní

Predpoklady dojednania poistenia

vstupný vek poisteného:

Minimálne: 3 mesiace
Maximálne: 65 rokov

konečný vek poisteného:

75 rokov

doba poistenia:

Minimálne: 1 rok
Maximálne: 75 rokov

Čas nevyhnutného liečenia ako úrazové poistenie možno uzatvoriť len spolu s aspoň jedným z nasledujúcich produktov:

  • smrť následkom úrazu
  • trvalé následky úrazu
  • trvalé následky úrazu s progresívnym plnením

Spôsob platenia poistného

  • bežne ročne minimálne: 11,50 EUR
  • jednorazovo minimálne: 63,50 EUR

Jednorazovo platené poistenie, na dobu 10 rokov a viac, je zľavnené o 45 %!