Denné odškodné v prípade PN úrazom

 • pripoistenie k životnému poisteniu
 • pripoistenie pre denné odškodné v prípade PN následkom úrazu počas dojednanej poistnej doby

Obsah pripoistenia

 • v prípade denné odškodného v prípade PN následkom úrazu bude vyplatené poistenému denné odškodné za čas PN
 • minimálny vstupný vek: 15 rokov
 • maximálny vstupný vek: 60 rokov
 • konečný vek poisteného: 65 rokov
 • minimálna poistná suma: 1 EUR
 • maximálna poistná suma: 50 EUR
 • doba poistenia je rovnaká alebo kratšia ako doba poistenia hlavného životného poistenia
 • v prípade, že hlavné životné poistenie pokračuje aj po dosiahnutí 65 roku veku poisteného, poistná doba pripoistenia končí v roku, v ktorom poistený dovŕši túto vekovú hranicu
 • denné odškodné a denné odškodné v prípade PN nie je možné dojednať súčasne v rámci jednej poistnej zmluvy  

Dynamizácia

 • zhodná so spôsobom dynamizácie hlavného životného poistenia

Odkupná hodnota

 • nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do poistenia zahrnutý