Dočasné rizikové pripoistenie

 • Pripoistenie k životnému poisteniu
Obsah pripoistenia:
 • v prípade plnenia za dočasné rizikové pripoistenie, bude vyplatená oprávnenej osobe dohodnutá suma
 • minimálny vstupný vek: 0 rokov
 • maximálny vstupný vek: 60 rokov
 • konečný vek poisteného: 65 rokov
 • minimálna poistná suma: 1 660 EUR
 • maximálna poistná suma: maximálne 5-násobok poistnej sumy hlavného rizika
 • doba poistenia je rovnaká alebo kratšia ako doba poistenia hlavného životného poistenia
 • v prípade, že hlavné životné poistenie pokračuje aj po dosiahnutí 65 roku veku poisteného, poistná doba pripoistenia končí v roku, v ktorom poistený dovŕši túto vekovú hranicu
   
Predpoklady dojednania pripoistenia:
poistná doba: Minimálne: 5 rokov
Maximálne: 65 rokov
Doba poistenia:

Doba poistenia môže byť aj kratšia ako poistná doba hlavného poistenia.

Spôsob platenia poistného:

Rovnaký, ako spôsob platenia hlavného životného poistenia. V závislosti od hlavného životného poistenia je možné poistné platiť:

 • bežne (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne)
 • jednorazovo
Dynamizácia:
 • zhodná so spôsobom dynamizácie hlavného životného poistenia