Dôstojný život

Každý si je strojcom svojho vlastného šťastia. Preto začnite pracovať na bezstarostnom a pohodlnom dôchodku čím skôr. Nový investičný produkt od KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group Dôstojný život, dokáže vaše peniaze zhodnotiť za jeden rok aj o 20 %.

Posledná správa Európskej komisie potvrdzuje, že všetky členské krajiny EÚ budú čeliť podstatným demografickým zmenám v období najbližších 30 až 50 rokov. A tie budú mať negatívny dopad na systémy dôchodkového a zdravotného zabezpečenia. Slovensko patrí medzi krajiny, v ktorých budú demografické zmeny jedny z najväčších. V roku 2060 bude na jedného obyvateľa v poproduktívnom veku, teda nad 65 rokov, pripadať len 1,5 obyvateľa vo veku 15 - 64 rokov. Len pre zaujímavosť, v roku 2010 to boli približne šiesti. Na základe tejto štúdie môžeme len konštatovať, že iba sťažka peniaze vyplácané z verejného sektora budú postačovať na pokrytie nákladov na život v penzii. Ak vôbec nejaké budú....

Postarajte sa o svoju penziu

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group prináša nový sporiaci  a investičný program v jednom – Dôstojný život. Môže sa dojednať pre jednu osobu, alebo v prípade manželov či partnerov pre oboch. Dobu poistenia si zvolíte sami a následne svoje zhodnotené financie dostanete späť v prípadoch:

 • dožitia sa poistnej doby,
 • odkupu (odkúpenie nasporenej sumy pred dohodnutou konečnou dobou poistenia),
 • smrti (Ak sú poistené dve osoby a jeden z nich zomrie, tak poistenie skončí a nasporená suma sa vyplatí pozostalému. Ak je poistený iba jeden a ten zomrie, vtedy dostane poistnú sumu osoba, ktorú klient určil v poistnej zmluve.)

Minimálna suma sporenia = 500 EUR ročne, alebo 250 EUR polročne za základné krytie. Teda bez pripoistení. Za základné, alebo hlavné krytie považujeme dožitie a prípad smrti.

Garantovaná suma = pre prípad úmrtia môže byť 3-násobok, 4-násobok alebo 5-násobok (určí poisťovňa pri uzavretí zmluvy) prvého ročného poistného. Teda ak je stanovená garantovaná suma na 3-násobok a váš prvý ročný vklad bol v minimálnej hodnote, čo je 500 EUR, tak v prípade úmrtia dostanú oprávnené osoby vyplatené 3 x 500 EUR = 15 000 EUR. Maximálna výška garantovanej poistnej sumy pre prípad úmrtia je 70 000 EUR. V prípade 2 poistených osôb sa  poistná suma rozdelí rovnakým pomerom medzi oboch poistených.

Vek poistenca = najnižší vstupný vek poisteného je 0 rokov, najvyšší vstupný vek je 65 rokov.

Zdravotný stav poistenca = sa skúma z hľadiska invalidity, neschopnosti pracovať, kritických chorôb a úrazu.

Poistná doba = je najmenej 10 rokov, najviac 75 rokov, maximálne však do 75. roku života poisteného.

Možné pripoistenia = k produktu sú nasledovné:

 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
 • Odškodné za chirurgický zákrokom
 • Invalidita úrazom
 • Hospitalizácia
 • Hospitalizácia následkom úrazu
 • Denné odškodné v prípade PN úrazom
 • Denné odškodné v prípade PN následkom choroby alebo úrazu
 • Čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • Mesačná výplata v prípade PN následkom úrazu
 • Oslobodenie s náhradou poistného
 • Oslobodenie od platenia v prípade nezamestnanosti
 • Kritické choroby
 • Dočasné rizikové pripoistenie

Zľavy = z ročnej platby poistenia závisí podľa počtu zvolených pripoistení. Napríklad ak si vyberiete navyše 4 pripoistenia, zľavu vypočítate podľa vzorca: (n-1) x 2,5 %. Kde n je počet pripoistení. Teda: (4 – 1) x 2,5 % = 3 x 0,025 = 0,075. To znamená, že zľava bude vo výške 7,5 % z celkovej sumy ročného poistného za všetky 4 pripoistenia.

Odkup financií = máte po uplynutí minimálne troch rokov poistenia. Napíšete písomnú žiadosť a odkupom peňazí, poistenie aj s pripoisteniami zanikajú. Po uplynutí 3 rokov existuje aj možnosť odkúpiť len časť peňazí a v poistení ďalej pokračovať.

Nárast poplatku = Každý rok platenia poistného si môžete zvýšiť poistné. Je iba na vás či a o koľko eur chcete platiť viac. Poistná suma pre prípad úmrtia však zostáva nezmenená.

Investovanie do fondov = si môžete sami zvoliť, v ktorom fonde chcete investovať. Na výber máte 4 fondy  a vy si môžete vybrať, do ktorých fondov chcete investovať – či do jedného alebo do všetkých. Podmienkou je, že do zvoleného fondu musíte investovať minimálne 10 %. Môžete však aj sami určiť, kde pôjdu všetky vaše peniaze. Raz ročne môže klient meniť fondy zadarmo a každá ďalšia zmena je za poplatok 1,60 EUR.

Vybrať si môžete z nasledovných fondov

Investičné životné poistenie Dôstojný život s fondmi spravovaným skupinou Pioneer:

 • Pioneer Funds - Russian Equity - ISIN: LU0346424434

Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:
http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/AktualneInfo.asp?fond=PFRussianEquity&class=EUR

 • Pioneer Funds - China Equity - ISIN:  LU0133656446

Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:
http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/AktualneInfo.asp?fond=PFGreaterChinaEquity&class=EUR

 • Pioneer Funds - Indian Equity - ISIN: LU0363632075

Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:
http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/AktualneInfo.asp?fond=PFLatinAmericanEquity&class=EUR

 • Pioneer Funds - Latin American Equity - ISIN:  LU0313649492

Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:
http://www.pioneerinvestments.sk/Fond/AktualneInfo.asp?fond=PFIndianEquity&class=EUR

Bonus pre verných KOMUNÁLNEJ poisťovne

Ak zotrváte našimi klientmi po celú dobu sporenia, po jednotlivých rokoch v našej poisťovni dostanete od nás vernostný darček. A to bonus vo forme akumulačných podielových jednotiek. Výška bonusu je:

 • Bonus pri 5. výročí trvania poistnej zmluvy je 20 % z prvého ročného poistného
 • pri 10. výročí je 45 % z prvého ročného poistného
 • Bonus pri 15. výročí je 70 % z prvého ročného poistného
 • Bonus pri 20. výročí je 100 % z prvého ročného poistného

Príklad zhodnotenia vašich peňazí s produktom Dôstojný život

 • 40 ročná osoba si uzavrie poistenie na 25 rokov s ročným poistným 1 000 EUR
 • pri zhodnotení fondu 5 % dostane po 25 rokoch - 35 516 EUR
 • pri zhodnotení fondu 10 % dostane po 25 rokoch - 68 614 EUR
 • pri zhodnotení fondu 13 % dostane po 25 rokoch - 104 480 EUR

Sadzobník príslušných poplatkov nájdete tu: