Hospitalizácia

 • pripoistenie k životnému poisteniu
 • pripoistenie pre hospitalizáciu počas dojednanej poistnej doby

Obsah pripoistenia

 • v prípade hospitalizácie v dôsledku úrazu alebo choroby, bude vyplatená poistenému denná náhrada za pobyt v nemocnici
 • minimálny vstupný vek: 0 rokov
 • maximálny vstupný vek: 50 rokov
 • konečný vek poisteného: 65 rokov
 • minimálna poistná suma: 1 EUR
 • maximálna poistná suma: 100 EUR
 • doba poistenia je rovnaká alebo kratšia ako doba poistenia hlavného životného poistenia
 • v prípade, že hlavné životné poistenie pokračuje aj po dosiahnutí 65 roku veku poisteného, poistná doba pripoistenia končí v roku, v ktorom poistený dovŕši túto vekovú hranicu

Spôsob platenia poistného

Spôsob platenia poistného je rovnaký ako spôsob platenia hlavného životného poistenia. V závislosti od hlavného životného poistenia je možné poistné platiť:

 • bežne (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne)
 • jednorazovo

Dynamizácia

 • zhodná so spôsobom dynamizácie hlavného životného poistenia

Odkupná hodnota

 • nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do poistenia zahrnutý