Hospitalizácia následkom úrazu

 • pripoistenie k životnému poisteniu
 • pripoistenie pre hospitalizáciu následkom úrazu počas dojednanej poistnej doby
Obsah pripoistenia:
 • v prípade hospitalizácie v dôsledku úrazu bude vyplatená poistenému denná náhrada za pobyt v nemocnici
 • minimálny vstupný vek: 0 rokov
 • maximálny vstupný vek: 65 rokov
 • konečný vek poisteného: 75 rokov
 • minimálna poistná suma: 1 EUR
 • maximálna poistná suma: 100 EUR
 • doba poistenia je rovnaká alebo kratšia ako doba poistenia hlavného životného poistenia
 • v prípade, že hlavné životné poistenie pokračuje aj po dosiahnutí 75 roku veku poisteného, poistná doba pripoistenia končí v roku, v ktorom poistený dovŕši túto vekovú hranicu
Spôsob platenia poistného:

Spôsob platenia poistného je rovnaký ako spôsob platenia hlavného životného poistenia. V závislosti od hlavného životného poistenia je možné poistné platiť:

 • bežne (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne)
 • jednorazovo
Dynamizácia:

Spôsob dynamizácie je zhodný so spôsobom dynamizácie hlavného životného poistenia.

Odkupná hodnota:
 • nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do poistenia zahrnutý