Invalidita úrazom

 • pripoistenie k životnému poisteniu
 • pripoistenie pre invaliditu úrazom počas dojednanej poistnej doby

Obsah pripoistenia

 • v prípade invalidity (nad 70%) úrazom bude vyplatená poistenému poistná suma
 • minimálny vstupný vek: 0 rokov
 • maximálny vstupný vek: 60 rokov
 • konečný vek poisteného: 65 rokov
 • minimálna poistná suma: 300 EUR
 • maximálna poistná suma: 35 000 EUR
 • doba poistenia je rovnaká alebo kratšia ako doba poistenia hlavného životného poistenia
 • v prípade, že hlavné životné poistenie pokračuje aj po dosiahnutí 65 roku veku poisteného, poistná doba pripoistenia končí v roku, v ktorom poistený dovŕši túto vekovú hranicu

Dynamizácia

 • zhodná so spôsobom dynamizácie hlavného životného poistenia

Odkupná hodnota

 • nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do poistenia zahrnutý