Investičné životné poistenie KONTIINVEST

Atraktívne riešenie, ktoré spája výhody investovania s istotou životného poistenia, iba u nás s mimoriadnymi bonusmi!

Ponúkame odskúšanú možnosť bezpečného investovania s veľmi zaujímavým prírastkom (úrokom) investície s pridanou hodnotou istoty životného poistenia. Táto možnosť, overená desaťročiami vo vyspelom svete, nesklamala milióny spokojných klientov investičného poistenia.

O výške, rozložení a druhu investovania rozhoduje každý klient po celú dobu poistenia samostatne na základe priamych a úplných informácií našich obchodných zástupcov. Istotu pravidelných výnosov prinášajú silní obchodní partneri poistenia - Tatra Asset management a.s., ČSOB Asset Management a.s.

Investičné životné poistenie je vaše investovanie s istotou.

Výhody:
 • percentuálna investícia do fondov vždy len podľa rozhodnutia klienta
 • bez vstupných poplatkov pri investovaní
 • možnosť meniť rozloženie investovaných prostriedkov v rámci fondov počas trvania poistenia (ročne bez poplatku)
 • možnosť meniť výšku poistnej sumy (do 30 % bez preverovania zdravotného stavu)
 • možnosť meniť výšku poistného počas trvania poistenia
 • možnosť prerušiť platenie poistného hlavného poistenia ale aj pripoistení
 • možnosť vinkulácie životného poistenia pri čerpaní úveru
 • doživotné životné poistenie

KontiInvest

Obsah poistenia:

Poistenie je uzavreté na dobu neurčitú s možnosťou jednorazového alebo dočasného (bežného) platenia poistného.

V prípade úmrtia bude oprávneným osobám vyplatená väčšia z nasledovných hodnôt:

- poistná suma pre prípad smrti, dojednaná v poistnej zmluve alebo hodnota účtu poistníka ku dňu vzniku poistnej udalosti, zvýšená o 10 % z poistnej sumy

Po uplynutí 2 rokov existuje možnosť odkúpenia poistenia

Predpoklady dojednania poistenia:
vstupný vek poisteného: Minimálne: 3 mesiace
Maximálne: 65 rokov (pre bežný spôsob platenia)
80 rokov (pre jednorazový spôsob platenia)
doba platenia pre bežne platené poistky: Minimálne: 5 rokov
Maximálne: do 70 rokov
poistné platené bežne: Minimálne: 298,68 EUR
(mesačne 24,89 EUR
poistné platené jednorazovo: Minimálne: 660,00 EUR
poistná doba: poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú
Spôsob platenia poistného:

poistné je možné platiť:

 • bežne (mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne)
Možné pripoistenia:
 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Trvalé následky úrazu s progresívnym poistným plnením
 • Odškodné za chirurgický zákrok
 • Invalidita úrazom
 • Hospitalizácia
 • Hospitalizácia následkom úrazu
 • Denné odškodné v prípade PN úrazom
 • Denné odškodné v prípade PN následkom choroby alebo úrazu
 • Čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • Mesačná výplata v prípade PN následkom úrazu
 • Oslobodenie s náhradou poistného
 • Oslobodenie od platenia v prípade nezamestnanosti
 • Kritické choroby
KontiInvest ponúka výhodnú kombináciu zhodnocovania finančných prostriedkov a poistenia presne podľa klientom zvolenej investičnej stratégie. Ponúkané podielové fondy sú spravované jednými z najväčších slovenských správcovských spoločnosti - Asset Management: Tatra Asset Management a ČSOB Asset management a.s.

Fondy:


Profilové fondy:
 • TAM Conservative fund
 • TAM Harmonic fund
 • TAM Strategic fund
Podielové fondy:
 • ČSOB dlhopisový fond
 • TAM Euro dlhopisový plus fond
 • TAM európsky akciový fond
 • TAM americky akciový fond

a osobitný bonus:

Fond Istoty - fond poisťovne, v ktorom sú prostriedky spravované poisťovňou najbezpečnejším spôsobom podľa pravidiel, ktorými sa riadia technické rezervy životného poistenia.

Aktuálne hodnoty fondov, ako aj ďalšie informácie o fondoch získate na www.tam.sk a www.csobam.sk.

Sadzobník príslušných poplatkov nájdete tu:

Sadzobník poplatkov( pdf 74 kb)

Na hodnotu každej investície vplývajú iba zmeny na finančných trhoch. V súvislosti s tým môže hodnota podielu (jednotky investície) a výnos, z neho plynúci, rovnako rásť ako klesať. Výkonnosť fondov v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti.