Mesačná výplata

 • pripoistenie k životnému poisteniu
 • pripoistenie mesačná výplata v prípade PN následkom úrazu počas dojednanej poistnej doby

Obsah pripoistenia

 • v prípade plnenia za mesačnú výplatu v prípade PN následkom úrazu bude vyplatená poistenému dohodnutá suma vo forme mesačnej výplaty, resp. v závislosti od počtu dní jej alikvotnú časť
 • minimálny vstupný vek: 15 rokov
 • maximálny vstupný vek: 65 rokov
 • konečný vek poisteného: 75 rokov
 • minimálna poistná suma: 1 EUR
 • maximálna poistná suma: 500 EUR
 • doba poistenia je rovnaká alebo kratšia ako doba poistenia hlavného životného poistenia
 • v prípade, že hlavné životné poistenie pokračuje aj po dosiahnutí 75 roku veku poisteného, poistná doba pripoistenia končí v roku, v ktorom poistený dovŕši túto vekovú hranicu

Spôsob platenia poistného

Spôsob platenia poistného je rovnaký ako spôsob platenia hlavného životného poistenia. V závislosti od hlavného životného poistenia je možné poistné platiť:

 • bežne (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne)
 • jednorazovo

Dynamizácia

Spôsob dynamizácie je zhodný so spôsobom dynamizácie hlavného životného poistenia.

Odkupná hodnota

 • nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do poistenia zahrnutý