Obmedzenia na pripoisteniach

 • pre riziko SNU platí, že výška poistnej sumy môže byť maximálne 6 – násobkom ročného čistého príjmu poisteného
 • pre riziko TNU platí, že výška poistnej sumy môže byť maximálne 6 – násobkom ročného čistého príjmu poisteného
 • pre riziko TNUP platí, že výška poistnej sumy môže byť maximálne 6 – násobkom ročného čistého príjmu poisteného
 • pre riziko OCHZ platí, že výška poistnej sumy môže byť maximálne 3 – násobok ročného čistého príjmu poisteného
 • pre riziko IU platí, že výška poistnej sumy môže byť maximálne do výšky 35 000 EUR
 • pre riziko H/UH platí, že denná dávka nemôže presiahnuť čistý denný príjem poisteného
 • pre riziko DO/DOPN platí, že denná dávka nemôže presiahnuť denný čistý príjem poisteného, maximálna poistná suma 50 EUR/deň za obidve riziká spolu na jednu poistenú osobu
 • pre riziko MV platí, že výška poistnej sumy môže byť maximálne do výšky 500 EUR/ mesiac
 • pre riziko ČNL platí, že výška poistnej sumy môže byť maximálne 1,5 – násobkom ročného čistého príjmu poisteného
 • pre riziko KCH platí, že výška poistnej sumy môže byť maximálne do výšky 50 000 EUR
 • pre riziko DRP platí, že výška poistnej sumy môže byť maximálne 3 – násobok ročného čistého príjmu poisteného

V prípade, že poistená osoba nie je zárobkovo činná, ako napr. maloletý, študent, nezamestnaný, osoba na materskej/rodičovskej dovolenke, atď., vychádza sa zo sumy 650,00 EUR. Riziká pre prípad práceneschopnosti nie je možné pripoistiť pre osoby ako napr. maloletý, študent, nezamestnaný, osoba na materskej/rodičovskej dovolenke, atď., ktorým zo zákona nevzniká nárok na vystavenie potvrdenia o pracovnej neschopnosti.