Odškodné za chirurgický zákrok

• pripoistenie k životnému poisteniu
• pripoistenie pre odškodné za chirurgický zákrok počas dojednanej poistnej doby

Obsah pripoistenia:
  • v prípade chirurgického zákroku bude vyplatené poistenému príslušné % z poistnej sumy podľa tabuľky oceňovania chirurgických zákrokov
  • minimálny vstupný vek: 15 rokov (v prípade detských poistení 0 rokov)
  • maximálny vstupný vek: 60 rokov
  • konečný vek poisteného: 65 rokov
  • minimálna poistná suma: 500 EUR
  • maximálna poistná suma: 35 000 EUR
  • doba poistenia je rovnaká alebo kratšia ako doba poistenia hlavného životného poistenia
  • v prípade, že hlavné životné poistenie pokračuje aj po dosiahnutí 65 roku veku poisteného, poistná doba pripoistenia končí v roku, v ktorom poistený dovŕši túto vekovú hranicu
Dynamizácia:

zhodná so spôsobom dynamizácie hlavného životného poistenia

Odkupná hodnota:

nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do poistenia zahrnutý