Oslobodenie od platenia poistného, resp. náhrada poistného

  • pripoistenie k životnému poisteniu

Obsah pripoistenia

  • v prípade plnenia za oslobodenia s náhradou poistného bude poistník oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné, ak bola poistenému počas trvania poistenia priznaná rozhodnutím sociálnej poisťovne invalidita s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %
  • minimálny vstupný vek: 18 rokov
  • maximálny vstupný vek: 60 rokov
  • konečný vek poisteného: 65 rokov
  • doba poistenia je rovnaká alebo kratšia ako doba poistenia hlavného životného poistenia
  • v prípade, že hlavné životné poistenie pokračuje aj po dosiahnutí 65 roku veku poisteného, poistná doba pripoistenia končí v roku, v ktorom poistený dovŕši túto vekovú hranicu

Spôsob platenia poistného

Spôsob platenia poistného je rovnaký ako spôsob platenia hlavného životného poistenia. V závislosti od hlavného životného poistenia je možné poistné platiť:

  • bežne (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne)

Dynamizácia

Spôsob dynamizácie je zhodný so spôsobom dynamizácie hlavného životného poistenia.

Odkupná hodnota

  • nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do poistenia zahrnutý