Pilier PLUS

Na starobu by sa mal každý človek pripravovať postupne počas produktívneho života tak, aby si svoj životný štandard udržal aj počas penzie. Poistenie Pilier PLUS je jednou z foriem dôchodkového poistenia k starobnému dôchodku zo sociálneho zabezpečenia. Máte možnosť si sám zvoliť vek, v ktorom chcete začať poberať  dôchodok, najskôr však v 55. roku veku života (vždy k výročnému dňu začiatku poistenia v roku, kedy dovŕšite 55 rokov) a maximálne v 65. roku veku života (vždy k výročnému dňu začiatku poistenia v roku, kedy dovŕšite 65 rokov).

Obsah poistenia

Pilier PLUS je dôchodkové poistenie, kde si môžete vybrať medzi štyrmi variantmi výplaty dôchodku:

 1. dôchodok bez garantovanej doby vyplácania dôchodku;

 2. dôchodok s garantovanou dobou vyplácania 5, 10, alebo 15 rokov;
 3. dôchodok, kde v prípade vášho úmrtia sa oprávneným osobám vráti nespotrebovaný kapitál poistenia;
 4. dôchodok, kde sa v prípade vášho úmrtia bude vyplácať doživotný dôchodok partnerovi,ktorého si sami zvolíte.

V prípade vášho úmrtia počas doby platenia poistenia sa oprávnenej osobe (osobám) vráti zaplatené poistné za životnú časť poistenia.

Výplata dôchodku

V prípade dožitia sa konca platenia poistenia vám začneme vyplácať mesačný dôchodok alebo jednorazovo vyplatíme hodnotu poistenia. Požiadať si o jednorazovú výplatu však môžete najneskôr 6 týždňov pre dožitím vašej poistnej zmluvy, v opačnom prípade sa vám automaticky začne vyplácať mesačný dôchodok.

V prípade vášho úmrtia počas vyplácania dôchodku sa na základe vami zvoleného variantu vypláca dôchodok oprávneným osobám prípadne partnerovi nasledovne:

 1. dôchodok bez garantovanej doby vyplácania dôchodku - doživotne sa vám bude vyplácať mesačný dôchodok a v prípade vašej smrti počas vyplácania dôchodku poistenie zaniká, teda zaniká aj nárok na výplatu plnenia;
 2. dôchodok s garantovanou dobou 5, 10, alebo 15 rokov - doživotne sa vám bude vyplácať mesačný dôchodok a v prípade, že si zvolíte jednu z garantovaných dôb, tak pri vašom úmrtí počas garantovanej poistnej doby sa oprávnenej osobe (osobám) začne vyplácať dôchodok až do konca garantovanej doby. V prípade vášho úmrtia po uplynutí garantovanej doby poistenie zanikne, teda oprávnenej osobe (osobám) sa už nebude vyplácať mesačný dôchodok ani jednorazová výplata (garantovaná doba začína plynúť dňom vyplácania dôchodku);
 3. dôchodok s vrátením nespotrebovaného kapitálu - doživotne sa vám bude vyplácať mesačný dôchodok a v prípade vášho úmrtia sa oprávnenej osobe (osobám) vyplatí nespotrebovaný kapitál, pričom výška nespotrebovaného kapitálu je rovná jednorazovej výplate ku dňu začiatku vyplácania dôchodku znížený o už vyplatené mesačné dôchodky;
 4. dôchodok s výplatou partnerského dôchodku - doživotne sa vám bude vyplácať mesačný dôchodok a v prípade vášho úmrtia sa partnerovi začne vyplácať doživotný mesačný dôchodok v rovnakej výške ako bol váš dôchodok až dovtedy, pokiaľ bude partner nažive.

Parametre poistenia

 • Poistenie je možné platiť bežne (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) alebo jednorazovo.
 • Do poistenia môže vstúpiť každý od 0 rokov do 55. roku života (pri bežne platenom poistení) alebo do 62. roku života (pri jednorazovo platenom poistení).
 • Poistenie môže trvať najmenej 10 rokov (pri bežne platenom poistení) alebo najmenej 3 roky (pri jednorazovo platenom poistení), maximálne však do 65. roku života.
 • Minimálna výška jednorazovej výplaty dôchodku je 1 000 EUR, maximálna výška nie je stanovená. 

PRIPOISTENIA

 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
 • Odškodné za chirurgický zákrok
 • Invalidita úrazom
 • Hospitalizácia
 • Hospitalizácia následkom úrazu
 • Denné odškodné v prípade PN úrazom
 • Denné odškodné v prípade PN následkom choroby alebo úrazu
 • Čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • Mesačná výplata v prípade PN následkom úrazu
 • Oslobodenie s náhradou poistného
 • Kritické choroby
 • Dočasné rizikové pripoistenie
 • Opatrovníctvo - toto pripoistenie znamená, že v dobe vyplácania dôchodku z poistenia Pilier PLUS, sa vám môže navýšiť mesačný dôchodok o 60 % v prípade, že máte podľa osobitných poistných podmienok pre toto pripoistenie nárok na poistné plnenie