Pilier PLUS

 Pilier PLUS

Na starobu by sa mal každý človek pripravovať postupne počas produktívneho života tak, aby si svoj životný štandard udržal aj počas penzie. Poistenie Pilier PLUS je jednou z foriem dôchodkového poistenia k starobnému dôchodku zo sociálneho zabezpečenia. Máte možnosť si sám zvoliť vek, v ktorom chcete začať poberať  dôchodok, najskôr však v 55. roku veku života (vždy k výročnému dňu začiatku poistenia v roku, kedy dovŕšite 55 rokov) a maximálne v 65. roku veku života (vždy k výročnému dňu začiatku poistenia v roku, kedy dovŕšite 65 rokov).

Obsah poistenia

Pilier PLUS je dôchodkové poistenie, kde si môžete vybrať medzi štyrmi variantmi výplaty dôchodku:

 • dôchodok bez garantovanej doby vyplácania dôchodku;
 • dôchodok s garantovanou dobou vyplácania 5, 10, alebo 15 rokov;
 • dôchodok, kde v prípade vášho úmrtia sa oprávneným osobám vráti nespotrebovaný kapitál poistenia;
 • dôchodok, kde sa v prípade vášho úmrtia bude vyplácať doživotný dôchodok partnerovi,ktorého si sami zvolíte.

V prípade vášho úmrtia počas doby platenia poistenia sa oprávnenej osobe (osobám) vráti zaplatené poistné za životnú časť poistenia.

Výplata dôchodku

V prípade dožitia sa konca platenia poistenia vám začneme vyplácať mesačný dôchodok alebo jednorazovo vyplatíme hodnotu poistenia. Požiadať si o jednorazovú výplatu však môžete najneskôr 6 týždňov pre dožitím vašej poistnej zmluvy, v opačnom prípade sa vám automaticky začne vyplácať mesačný dôchodok.

V prípade vášho úmrtia počas vyplácania dôchodku sa na základe vami zvoleného variantu vypláca dôchodok oprávneným osobám prípadne partnerovi nasledovne:

 • dôchodok bez garantovanej doby vyplácania dôchodku - doživotne sa vám bude vyplácať mesačný dôchodok a v prípade vašej smrti počas vyplácania dôchodku poistenie zaniká, teda zaniká aj nárok na výplatu plnenia;
 • dôchodok s garantovanou dobou 5, 10, alebo 15 rokov - doživotne sa vám bude vyplácať mesačný dôchodok a v prípade, že si zvolíte jednu z garantovaných dôb, tak pri vašom úmrtí počas garantovanej poistnej doby sa oprávnenej osobe (osobám) začne vyplácať dôchodok až do konca garantovanej doby. V prípade vášho úmrtia po uplynutí garantovanej doby poistenie zanikne, teda oprávnenej osobe (osobám) sa už nebude vyplácať mesačný dôchodok ani jednorazová výplata (garantovaná doba začína plynúť dňom vyplácania dôchodku);
 • dôchodok s vrátením nespotrebovaného kapitálu - doživotne sa vám bude vyplácať mesačný dôchodok a v prípade vášho úmrtia sa oprávnenej osobe (osobám) vyplatí nespotrebovaný kapitál, pričom výška nespotrebovaného kapitálu je rovná jednorazovej výplate ku dňu začiatku vyplácania dôchodku znížený o už vyplatené mesačné dôchodky;
 • dôchodok s výplatou partnerského dôchodku - doživotne sa vám bude vyplácať mesačný dôchodok a v prípade vášho úmrtia sa partnerovi začne vyplácať doživotný mesačný dôchodok v rovnakej výške ako bol váš dôchodok až dovtedy, pokiaľ bude partner nažive.

Parametre poistenia

 • Poistenie je možné platiť bežne (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) alebo jednorazovo.
 • Do poistenia môže vstúpiť každý od 0 rokov do 55. roku života (pri bežne platenom poistení) alebo do 62. roku života (pri jednorazovo platenom poistení).
 • Poistenie môže trvať najmenej 10 rokov (pri bežne platenom poistení) alebo najmenej 3 roky (pri jednorazovo platenom poistení), maximálne však do 65. roku života.
 • Minimálna výška jednorazovej výplaty dôchodku je 1 000 EUR, maximálna výška nie je stanovená.

Pripoistenia

 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
 • Odškodné za chirurgický zákrok
 • Invalidita úrazom
 • Hospitalizácia
 • Hospitalizácia následkom úrazu
 • Denné odškodné v prípade PN úrazom
 • Denné odškodné v prípade PN následkom choroby alebo úrazu
 • Čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • Mesačná výplata v prípade PN následkom úrazu
 • Oslobodenie s náhradou poistného
 • Kritické choroby
 • Dočasné rizikové pripoistenie
 • Opatrovníctvo - toto pripoistenie znamená, že v dobe vyplácania dôchodku z poistenia Pilier PLUS, sa vám môže navýšiť mesačný dôchodok o 60 % v prípade, že máte podľa osobitných poistných podmienok pre toto pripoistenie nárok na poistné plnenie