Poistenie pre prípad straty zamestnania

(poisťovateľ: poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.)

 • poistenie schopnosti splácať splátky životného poistenia, ktoré je uzatvorené v poisťovni, v prípade straty zamestnania a následnej nezamestnanosti poisteného

Obsah poistenia

 • v prípade straty zamestnania a následnej nezamestnanosti bude vyplatené poistné plnenie vo forme splátok, v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou v poisťovni

Predpoklady dojednania poistenia

vstupný vek poisteného:

Minimálne: 18 rokov
Maximálne: 60 rokov

konečný vek poisteného

65 rokov

poistná suma:

Lehotné poistné životného poistenia s pripoistením

upozornenie:

Nie je možné dojednať k poistnej zmluve s jednorazovým platením poistného

Poistená osoba

 • má uzatvorenú poistnú zmluvu životného poistenia v poisťovni KONTINUITA
 • je zamestnaná v pracovnom pomere uzavretom na dobu neurčitú a bola zamestnaná v pracovnom pomere nepretržite tiež v predchádzajúcich 12 mesiacoch a nie je v skúšobnej dobe
 • nedala a ani jej nebola daná výpoveď z pracovného pomeru, nezrušila so zamestnávateľom okamžite pracovný pomer
 • neobdržala od zamestnávateľa ani nezaslala zamestnávateľovi návrh na skončenie pracovného pomeru dohodou.

Doba poistenia

Doba poistenia je rovnaká ako doba platenia hlavného životného poistenia. V prípade, že hlavné životné poistenie pokračuje aj po dosiahnutí 65 roku veku poisteného, poistná doba pripoistenia končí v roku, v ktorom poistený dovŕši túto vekovú hranicu.

Spôsob platenia poistného

Spôsob platenia poistného je rovnaký ako spôsob platenia hlavného životného poistenia. V závislosti od hlavného životného poistenia je možné poistné platiť:

 • bežne (mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne)

Dynamizácia

Spôsob dynamizácie je zhodný so spôsobom dynamizácie hlavného životného poistenia.

Likvidácia poistných udalostí

Poistná udalosť musí byť bez odkladu písomne oznámená poisťovateľovi:
Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., Plynárenská 7/C, Bratislava,
po jej vzniku s predložením požadovaných dokladov:

 • vyplnený formulár „Oznámenie poistnej udalosti“
 • kópia písomného dokumentu, na základe ktorého poistenému vznikol pracovný pomer
 • kópia dokladu, na základe ktorého nastala strata zamestnania poisteného s uvedením dôvodu jej nastatia
 • kópia rozhodnutia o priznaní podpory v nezamestnanosti s dátumom, od ktorého poistený poberá podporu v nezamestnanosti
 • kópiu potvrdenia, že poistený je registrovaný na úrade práce ako evidovaný nezamestnaný (je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie)