Pripoistenie kritických chorôb

 • pripoistenie k životnému poisteniu
 • pripoistenie kritických chorôb počas dojednanej poistnej doby

Obsah poistenia

 • v prípade plnenia za kritické choroby bude vyplatená poistenému dohodnutá suma
 • minimálny vstupný vek: 15 rokov (v prípade detských poistení 0 rokov)
 • maximálny vstupný vek: 50 rokov
 • konečný vek poisteného: 60 rokov
 • minimálna poistná suma: 1 000 EUR
 • maximálna poistná suma: 50 000 EUR
 • doba poistenia je rovnaká alebo kratšia ako doba poistenia hlavného životného poistenia
 • v prípade, že hlavné životné poistenie pokračuje aj po dosiahnutí 60 roku veku poisteného, poistná doba pripoistenia končí v roku, v ktorom poistený dovŕši túto vekovú hranicu

Predpoklady dojednania poistenia

Doba poistenia (poistná doba):

Pripoistenie sa uzatvára na dobu zhodnú s dobou platenia hlavného poistenia, minimálne na dobu 5 rokov.

Pre poistné zmluvy s jednorazovo plateným poistným sa pripoistenie nedojednáva.

Spôsob platenia poistného

Poistné je možno platiť bežne (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne).

Dynamizácia

 • zhodná so spôsobom dynamizácie hlavného životného poistenia

Ochorenia

 • Srdcový infarkt
 • Cievna mozgová príhoda (mŕtvica)
 • Rakovina (zhubný novotvar)
 • Chronické zlyhanie obličiek
 • Úplné ochrnutie a trvalé ochrnutie dvoch a viac končatín
 • Slepota
 • Infikovanie vírusom HIV alebo ochorenie AIDS
 • Nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov
 • Operácia na aorte a by-pass koronárnych tepien

Od 01.01. 2014 sme rozšírili pripoistenie kritických chorôb o ďalšie ochorenia. Rozšírené kritické choroby však platia pre poistné zmluvy uzatvorené od 01.01. 2014!!!

 • Hluchota
 • Skleróza multiplex
 • Parkinsonová choroba
 • AIDS (profesné ochorenie)
 • Choroba postihujúca motorické neuróny

Závažné psychické poruchy:

a) Bipolárna efektívna porucha
b) Obcesívno - kompulzívna porucha

Cudzokrajné choroby/exotické choroby:

a) Meningokoková meningitída (meningokokový zápal mozgových blán)
b) Japonská encefalitída
c) Trypanosomiáza (spavá choroba)