Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Firmy, ktorých prevádzka môže narušiť životné prostredie, musia zo zákona zabezpečiť finančné krytie za environmentálnu škodu, alebo sa proti tejto hrozbe poistiť. S produktom EnviroPlus túto povinnosť pokojne „hoďte na plecia“ KOMUNÁLNEJ poisťovni.

Príroda je naše bohatstvo a akýkoľvek zásah do jej prostredia môže mať nepriaznivé následky pre život. Naša poisťovňa žiaľ nedokáže garantovať predchádzaniu katastrof do ekosystému, ale vieme sa postarať aspoň o ich nápravu.

Podľa zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd musí byť akékoľvek riziko vzniku environmentálnej záťaže finančne kryté alebo poistené. Ide o firmy, ktoré vykonávajú pracovnú činnosť uvedenú v paragrafe 1 ods. 2  zákona, čo je napríklad cezhraničný pohyb odpadov, budovanie vodných stavieb, preprava nebezpečného tovaru, ťažba nerastných surovín alebo pri výrobe vypúšťajú škodliviny do ovzdušia a ďalší. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 100 dní od povolenia pracovnej činnosti preukázať, že v prípade náhodnej udalosti, dokáže finančne ale aj prostriedkami odstrániť ekologickú škodu.

A práve im je určený produkt EnviroPlus, ktorý sa s problémom popasuje za nich. Ak dôjde pri ich činnosti k škode, pri ktorej budú zasiahnuté chránené druhy (rastlinstvo, živočíšstvo) a biotopy, na vode či na pôde, poisťovňa za nich daný stav napraví.

Poistenie zodpovednostiza environmentálnu škodu  poskytuje poistné krytie v súvislosti s  legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd.

Pri škode poisťovňa za poisteného vykoná

  • Preventívne opatrenia v prípade, ak environmentálna škoda ešte nevznikla, ale hrozí, že bezprostredne nastane
  • Zabezpečí v prípade škody technické náklady spojené s právnymi službami, znaleckými posudkami....
  • Náprava environmentálneho znečistenia do pôvodného stavu
  • Vykonajú sa opatrenia, ktoré vykompenzujú dočasné straty prírodných zdrojov alebo ich funkcií, kým sa nedosiahne ich obnova
  • Hradí náklady na dekontamináciu pôdy, vody, na chránené druhy (rastlinstvo, živočíšstvo) a biotopy, technické náklady (znalecké posudky, právna ochrana/zastúpenie a pod.)
  • Všeobecná zodpovednosť (vecné škody a škody na zdraví)