Smrť následkom úrazu

 • pripoistenie k životnému poisteniu
 • pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu počas dojednanej poistnej doby

Obsah pripoistenia

 •  v prípade smrti následkom úrazu bude poistná suma vyplatená oprávnenej osobe
 • minimálny vstupný vek: 0 rokov
 • maximálny vstupný vek: 70 rokov
 • konečný vek poisteného: 75 rokov
 • minimálna poistná suma: 1 000 EUR
 • maximálna poistná suma: 350 000 EUR
 • doba poistenia je rovnaká alebo kratšia ako doba poistenia hlavného životného poistenia
 • v prípade, že hlavné životné poistenie pokračuje aj po dosiahnutí 75 roku veku poisteného, poistná doba pripoistenia končí v roku, v ktorom poistený dovŕši túto vekovú hranicu

Spôsob platenia poistného

 • rovnaký ako spôsob platenia hlavného životného poistenia
 • v závislosti od hlavného životného poistenia je možné poistné platiť:

  • bežne (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne)
  • jednorazovo

Odkupná hodnota

Nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do poistenia zahrnutý

Dynamizácia

Zhodná so spôsobom dynamizácie hlavného životného poistenia.