Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením

 • pripoistenie k životnému poisteniu
 • pripoistenie pre prípad trvalých následkom úrazu s progresívnym plnením počas dojednanej poistnej doby

Obsah pripoistenia

 • v prípade trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením, ktorý nastane bude vyplatené poistenému príslušné % z poistnej sumy (max. 350 %)
 • minimálny vstupný vek: 0 rokov
 • maximálny vstupný vek: 70 rokov
 • konečný vek poisteného: 75 rokov
 • minimálna poistná suma: 1 000 EUR
 • maximálna poistná suma: 350 000 EUR
 • doba poistenia je rovnaká alebo kratšia ako doba poistenia hlavného životného poistenia
 • v prípade, že hlavné životné poistenie pokračuje aj po dosiahnutí 75 roku veku poisteného, poistná doba pripoistenia končí v roku, v ktorom poistený dovŕši túto vekovú hranicu
 • trvalé následky úrazom a trvalé následky úrazu s progresívnym plnením nie je možné dojednať súčasne v rámci jednej poistnej zmluvy  

Spôsob platenia poistného

Spôsob platenia poistného je rovnaký ako spôsob platenia hlavného životného poistenia. V závislosti od hlavného životného poistenia je možné poistné platiť:

 • bežne (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne)
 • jednorazovo

Dynamizácia

Spôsob dynamizácie je zhodný so spôsobom dynamizácie hlavného životného poistenia.