Garant Index 135

Ide o indexové investičné životné poistenie, ktoré určitú dobu zhodnocuje vaše peniaze. Nedovoľte, aby peniaze stratili na hodnote a znásobte ich sumu. Poistnou udalosťou v indexovom investičnom životnom poistení je smrť poisteného následkom choroby alebo úrazu, ku ktorej dôjde počas trvania poistenia a dožitie poisteného dňa dojednaného v poistnej zmluve.

Obsah poistenia

  • Poistné sa platí formou jednorazového poistného a musí byť pripísané na účet poisťovateľa najneskôr v deň začiatku poistenia.
  • Vstupný vek je od 0 až 85 rokov.
  • Začiatok poistenia je o 00.00 h dňa nasledujúceho po dátume pripísania jednorazového poistného na účet poisťovne
  • Koniec poistenia je 5.12. 2017
  • Minimálna poistná suma je 1 000 eur
  • V prípade smrti, bude pozostalým vyplatená poistná suma vo výške 1,05 násobok hodnoty účtu poistenia. Garantovaná suma, ktorú im poisťovňa vyplatí je minimálne zaplatené poistné.

Na základe dlhoročných dobrých skúseností v oblasti investovania s kombináciou zo životným poistením, Vám KOMUNÁLNA poisťovňa a.s., VIENNA Insurance Group spolu s renomovanou francúzskou bankou Société Générale prináša nové Indexové investičné životné poistenie Garant Index 135, ktoré je  naviazané na podkladové aktívum vo forme štruktúrovaného dlhopisu.

Vývoj ceny podkladového aktíva závisí najmä od indexu Dow Jones Eurostoxx 50 Index.

Štruktúrovaný dlhopis, do ktorého produkt Garant Index 135 investuje, bol pripravený špeciálne pre skupinu Vienna Insurance Group francúzskou bankou Société Générale.