VIG profit

VIG profit 142

Chcete sporiť, investovať, mať ochranu proti inflácii a zároveň byť poistený pre prípad smrti? Všetko v jednom nájdete v novom programe Komunálnej poisťovne -  VIG profit 142. Stačí vydržať 10 rokov a môžete sa tešiť zo štedrého výnosu.

Program VIG profit 142 je tvorený z dvoch častí:

1. kapitálová časť - poistenie VIG profit
2. investičná časť - poistenie VIG profit 142

Cieľom programu je predovšetkým zhodnotenie vašich peňazí s ochranou proti inflácii spolu s krytím pre prípad smrti. Financie sú viazané na 10 rokov, teda po túto dobu by ste nemali s vkladom hýbať.  Program má tri tranže, do ktorých môže klient vložil poistné.

Poistenie VIG profit

V prvej časti programu sa vložené finančné prostriedky zhodnocujú úrokovou mierou 2,5 % p.a. alebo 3,5 % p.a. (ak má klient uzatvorenú v KOMUNÁLNEJ poisťovni inú bežne platenú poistnú zmluvu). Koniec poistenia VIG profit je určený dátumom tranže investičnej časti programu, pre ktorú sa klient rozhodne. Pri začiatku investičnej časti sa ako jednorazové poistné preklopí hodnota kapitálovej časti poistenia VIG profit znížená o daň.

Základné parametre

Minimálne poistné 1 000 EUR
Maximálne poistné nie je stanovené
Platenie poistného jednorazovo
Minimálny vstupný vek poistníka 18 rokov
Minimálny vstupný vek poisteného 0 rokov
Maximálny vstupný vek 85 rokov
Zdravotný stav skúma sa len ak poistné presiahne sumu 10 000 EUR

V prípade dožitia poisťovňa prevedie aktuálnu hodnotu poistenia  (zníženú o daň) na investičné životné poistenie VIG profit 142. V prípade úmrtia poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe (osobám) 5 % z jednorazového poistného plus aktuálnu hodnotu poistenia VIG profit.

Úroková miera:
 • 2,5 % p. a. alebo,
 • 3,5 % p. a. ak má klient uzatvorenú  v KOMUNÁLNEJ poisťovni  inú bežne platenú zmluvu, ktorá je riadne zaplatená a klient je na nej vedený ako poistník.
Poistenie VIG profit 142

V druhej časti programu VIG profit 142 sa prenesené finančné prostriedky z prvej časti programu investujú do Inflačne chráneného podriadeného dlhopisu s nulovým kupónom. Vaše finančné prostriedky sa prostredníctvom tohto podkladového aktíva zhodnocujú počas 10-tich rokov.

Poistné plnenie je garantované emitentom SPARKASSEN VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group.
Za predpokladu, že emitent dosiahne každý rok zisk, po uplynutí 10-tich rokov KOMUNÁLNA poisťovňa vyplatí poistenému 142,5 % zo zaplateného poistného. Čo predstavuje zhodnotenie na úrovni 3,61 % p.a.. V prípade ak emitent nedosiahne zisk, za každý rok sa zhodnotenie zníži.

Základné parametre

Platenie poistného jednorazovo
Minimálny vstupný vek poistníka 18 rokov
Minimálny vstupný vek poisteného 0 rokov
Maximálny vstupný vek 85 rokov
V prípade dožitia poisťovňa vyplatí 142,5 % zaplateného poistného s dojednaním ochrany proti inflácií*, za predpokladu, že emitent dosiahne každý rok zisk
V prípade úmrtiapoisťovňa vyplatí oprávnenej osobe (osobám) 105% zo zaplateného poistného alebo aktuálnu hodnotu účtu ku dňu vzniku poistnej udalosti. V závislosti

Začiatky poistenia(závisí od konca poistenia VIG profit):
 • 02.05.2014 o 00:00 hod.
 • 02.09.2014 o 00:00 hod.
 • 23.12.2014 o 00:00 hod.
Dátum splatnosti:
 • 02.05.2024 o 00:00 hod.
 • 02.09.2024 o 00:00 hod.
 • 23.12.2024 o 00:00 hod.
Ilustračný príklad:

Dátum začiatku poistenia VIG profit: 01.02.2014 o 00:00 hod
Jednorazové poistné: 10 000 €
Hodnota účtu k preklopeniu(po zdanení): 10 046,93 €
Dátum začiatku poistenia VIG profit 142: 02.05.2014 o 00:00 hod
Zhodnotenie: 2,5 %
Hodnota účtu k 02.05.2024 o 00:00 hod:14 316,87 €

Sadzobník príslušných poplatkov nájdete tu:

ISIN na VIG profit 142 pre prvú tranžu je AT0000A17CQ1

ISIN na VIG profit 142 pre druhú tranžu je AT0000A19HS2

ISIN na VIG profit 142 pre tretiu tranžu je AT0000A1BD32

* V prípade ak priemerná miera inflácie podľa inflačného indexu Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices excluding tobacco - HICPxT presiahne vnútornú úrokovú mieru o viac ako jednu tretinu, poistenému bude vyplatené navýšené plnenie, ktoré pokryje rozdiel medzi infláciou a zhodnotením.

VIG profit 150

Obsah a podmienky poistenia

VIG Profit 150 spája poistenie pre prípad smrti s možnosťou zhodnocovania finančných prostriedkov. To znamená, že časť prostriedkov, ktoré vložíte do poistenia, investuje KOMUNÁLNA poisťovňa do Inflačne chráneného podriadeného dlhopisu s nulovým kupónom*. Vaše finančné prostriedky sa prostredníctvom tohto  podkladového aktíva zhodnocujú počas 10-tich rokov.

Poistné plnenie je garantované emitentom SPARKASSEN VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group.

Za predpokladu, že emitent dosiahne každý rok zisk, po uplynutí 10-tich rokov vyplatí KOMUNÁLNA poisťovňa poistenému 150 % zo zaplateného poistného. Čo predstavuje zhodnotenie na úrovni 4,13 % p.a.. V prípade, ak emitent nedosiahne zisk, za každý rok sa zhodnotenie zníži približne o 0,56 % p.a..

V prípade smrti poisteného vyplatí KOMUNÁLNA poisťovňa oprávnenej osobe 105 % zo zaplateného poistného, alebo aktuálnu hodnotu účtu ku dňu vzniku poistnej udalosti, a to v závislosti od toho, ktorá z týchto hodnôt bude vyššia.

Výhody poistenia

ISIN na VIG profit 150 pre prvú tranžu je AT0000A10B32.
ISIN na VIG profit 150 pre druhú tranžu je AT0000A11EA4.
ISIN na VIG profit 150 pre tretiu tranžu je AT0000A14J63.

Sadzobník príslušných poplatkov nájdete tu:

*Inflačne chránený podriadený dlhopis

V prípade, ak priemerná miera inflácie podľa inflačného indexu Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices excluding tobacco - HICPxT presiahne vnútornú úrokovú mieru o viac ako jednu tretinu, poistenému bude vyplatené navýšené plnenie, ktoré pokryje rozdiel medzi infláciou a zhodnotením.

Aktuálna hodnota Cena jednotky

 • extra výhodné zhodnotenie vkladu – vyplatíme až 150 % zo zaplateného poistného,
 • krytie rizika smrti,
 • váš vklad je chránený pred infláciou,
 • poistné plnenie je garantované emitentom SPARKASSEN VERSICHERUNG AG Vienna Insurance Group, ktorá je súčasťou najväčšej a najúspešnejšej poisťovacej spoločnosti v Rakúsku Vienna Insurance Group.