Denné odškodné v prípade PN následkom choroby alebo úrazu

V prípade práceneschopnosti poisteného následkom choroby alebo úrazu mu bude vyplatené denné odškodné za čas práceneschopnosti.

  • minimálny vstupný vek: 15 rokov
  • maximálny vstupný vek: 60 rokov
  • minimálna poistná suma: 1 EUR
  • maximálna poistná suma: 50 EUR

Doba poistenia je rovnaká ako doba poistenia hlavného životného poistenia. V prípade, že hlavné životné poistenie pokračuje aj po dosiahnutí 65. roku veku poisteného, poistná doba pripoistenia končí v roku, v ktorom poistený dovŕši túto vekovú hranicu.
Denné odškodné v prípade PN následkom úrazu a Denné odškodné v prípade PN následkom choroby alebo úrazu nie je možné dojednať súčasne v rámci jednej poistnej zmluvy

Spôsob platenia poistného

Je rovnaký ako spôsob platenia hlavného životného poistenia. V závislosti od hlavného životného poistenia je možné poistné platiť bežne (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) alebo jednorazovo.

Dynamizácia

V prípade dojednania dynamizácie na hlavnom životnom poistení sa pripoistenie nedynamizuje.

Odkupná hodnota

Nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do pripoistenia zahrnutý.