Dočasné rizikové pripoistenie

V prípade akejkoľvek smrti poisteného počas dojednanej doby trvania pripoistenia, bude vyplatená oprávnenej osobe dohodnutá poistná suma.

  • minimálny vstupný vek: 0 rokov
  • maximálny vstupný vek: 60 rokov
  • minimálna poistná suma: 1 660 EUR
  • maximálna poistná suma: maximálne 3-násobok ročného čistého príjmu poisteného
  • minimálna poistná doba: 1 rok
  • maximálna poistná doba: 65 rokov

Doba poistenia je rovnaká alebo kratšia ako poistná doba hlavného životného poistenia. V prípade, že hlavné životné poistenie pokračuje aj po dosiahnutí 65. roku veku poisteného, poistná doba pripoistenia končí v roku, v ktorom poistený dovŕši túto vekovú hranicu.

Spôsob platenia poistného

Je rovnaký ako spôsob platenia hlavného životného poistenia. V závislosti od hlavného životného poistenia je možné poistné platiť bežne (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) alebo jednorazovo.

Dynamizácia

V prípade dojednania dynamizácie na hlavnom životnom poistení, sa pripoistenie nedynamizuje.

Odkupná hodnota

Nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do pripoistenia zahrnutý.