Havarijné poistenie

Havarijné poistenie – maximálna ochrana, špičkový servis, bezkonkurenčné ceny

Najlepsie havarijne poistenie auta od Komunalnej poistovne

Čo je KASKO

Havarijné poistenie označované aj ako KASKO radíme medzi majetkové poistenie, ktorého podstatou je náhrada škody na vozidle v dôsledku rôznych náhodných udalostí (napr. havária, živel, krádež, vandalizmus,...). Škoda sa uhrádza v nových cenách, tzn. neodpočítava sa amortizácia vozidla. Havarijné poistenie pokrýva  škody spôsobené rôznymi živelnými udalosťami, zásahom inej osoby, iným motorovým vozidlom ale aj škody spôsobené samotným poisteným (napr. pri cúvaní na parkovisku či v garáži,...). Podobu, resp. rozsah havarijného poistenia si každá poisťovňa nastavuje sama, preto medzi jednotlivými produktmi môžu byť značné rozdiely a klient by si mal dobre zvážiť, u koho zmluvu uzatvorí.

Vďaka nášmu havarijnému poisteniu vozidiel získate ochranu podľa vašich individuálnych potrieb. S ponúkanými balíkmi rizík si stupeň ochrany môžete nastaviť podľa seba. Vybrať si môžete zo 4 úrovní poistného krytia, a to od maximálnej ochrany proti všetkým typom rizík, až po základný stupeň pre skúsených vodičov.

Vyberte si typ poistenia, ktorý vyhovuje vašim predstavám

Poistné riziko

Typ poistenia A

Typ poistenia B

Typ poistenia C

Typ poistenia D

poškodenie alebo zničenie živelnou udalosťou Áno Áno Áno Áno
poškodenie alebo zničenie zásahom tretej osoby Áno Áno Áno Nie
poškodenie alebo zničenie zvieraťom alebo stret so zvieraťom* Áno Áno Áno Nie
havária z cudzej viny Áno Áno Áno Nie
havária z vlastnej viny Áno Áno Nie Nie
krádež, lúpež Nie Áno Áno Áno
úmyselný požiar/výbuch Áno Áno Nie Nie
bezplatné asistenčné služby Áno Áno Áno Áno

*zahŕňa aj škody spôsobené hlodavcami a hmyzom

Spoluúčasť

Na výber máte niekoľko spoluúčastí:

Osobné a úžitkové motorové vozidlá do 3 500 kg vrátane

 • spoluúčasť 5 %, minimálne 66 €
 • spoluúčasť 0 %, minimálne 199 €
 • spoluúčasť 5 %, minimálne 166 €
 • spoluúčasť 5 %, minimálne 330 €

Jednostopové motorové vozidlá

 • spoluúčasť 5 %, minimálne 66 €
 • spoluúčasť 0 %, minimálne 199 €
 • spoluúčasť 5 %, minimálne 166 €
 • spoluúčasť 5 %, minimálne 330 €

Úžitkové a nákladné motorové vozidlá nad 3 500 kg, autobusy, traktory, návesy a prívesy

 • spoluúčasť 10 %, minimálne 66 €
 • spoluúčasť 10 %, minimálne 166 €
 • spoluúčasť 10 %, minimálne 330 €
 • spoluúčasť 10 %, minimálne 500 €

Bonus alebo nebonus

Ak jazdíte bez nehôd, vaše poistné môže byť každý rok nižšie (bonus), kým nedosiahnete maximálny bonus. Alebo vám vieme garantovať nemennú cenu bez ohľadu na škodové udalosti (nebonus). Vyberte si optimálne riešenie.

Pripoistenia

Pripoistenie batožiny

Batožina sa poisťuje na poistnú sumu 400 €, 800 € alebo 1 600 € na jedno motorové vozidlo. Za batožinu sa považujú veci osobnej potreby a spotreby.

Poistenie úrazu

Poistenie úrazu zahŕňa tieto poistné riziká:
a) poistenie pre prípad smrti následkom úrazu („smrť úrazom“) na poistnú sumu 664 €,
b) poistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu (trvalé následky úrazu) na poistnú sumu 1 328 €.
Poistenie je možné dojednať až na 10-násobok základnej
poistnej sumy.

Poistenie prepravy

Preprava sa poisťuje pre prípad poškodenia, zničenia alebo krádeže veci. Vecou sa rozumie prepravovaná vec každého druhu.
Poistné krytie:
Maximálne plnenie pre prípad poškodenia alebo zničenia: 6 640 €
Maximálne plnenie pre prípad krádeže: 1 660 €.

Poistenie čelného skla

Poistenie sa vzťahuje na náhodné poškodenie alebo zničenie čelného skla motorového vozidla. Toto pripoistenie nie je limitované poistnou sumou ani počtom poistných udalostí. Spoluúčasť je možné dojednať vo výške 0 €, alebo vo výške 5 %, min. 16,60 €, alebo ako franšízu vo výške 199 €.

Poistenie náhradného vozidla

Predmetom poistenia sú náklady za prenájom náhradného vozidla za poškodené poistené vozidlo. Rozsah poistenia: 35 € – 100 €/deň na 5 alebo 10 dní.

Poistenie finančnej straty - GAP

Predmetom poistenia GAP je finančná strata, ktorú utrpí poistený v dôsledku niektorého z nasledovných rizík:
a) totálne zničenie GAP MV (totálnej škody),
b) krádež alebo lúpež GAP MV.
Samotné havarijné poistenie v prípade nehody či akejkoľvek škody na aute vám garantuje poistné plnenie vypočítané na základe všeobecnej hodnoty vozidla. V prípade autonehody, pri ktorej by došlo k totálnej škode, by výškou plnenia bola všeobecná cena vozidla znížená o hodnotu funkčných, použiteľných zvyškov. To znamená, že ak ste vozidlo pôvodne kúpili za 15 000 eur, o 3 roky môže byť jeho všeobecná cena vo výške 9 000 eur. Ak vám vozidlo v tejto dobe ukradnú, alebo dôjde k jeho totálnemu zničeniu, poisťovňa vám nevyplatí sumu vyššiu ako 9 000 eur. So službou GAP však získate navyše aj doplatok do sumy, za akú ste si vozidlo obstarali. Ide o špeciálny typ poistenia na kompenzovanie rozdielu medzi všeobecnou hodnotou auta a jeho nadobúdacou cenou. Získate tak plnenie z havarijnej poistky + plnenie zo služby GAP, čo dokopy činí celkovú nákupnú cenu, za akú ste si vozidlo kúpili, či už nové, alebo ojazdené. GAP stojí ročne približne 1 % ceny auta. Poistná doba je podľa zvoleného variantu poistenia 36 – 60 mesiacov.

Asistenčné služby

Súčasťou produktu sú rozsiahle asistenčné služby. V prípade havárie alebo poruchy na Slovensku i v zahraničí máte k dispozícii non-stop asistenčné služby, ktoré môžete čerpať prostredníctvom asistenčnej spoločnosti
SR: 18118
Zo zahraničia: +421 2 6353 2236

Hlásenie poistnej udalosti

V prípade poistnej udalosti je Vám non-stop k dispozícii Centrálny dispečing škôd.
SR: 0850 111 566
Zo zahraničia: +421 2 5262 7282

Rozsah bezplatných asistenčných služieb v rámci Havarijného poistenia

Technická asistencia:

 • odtiahnutie nepojazdného asistovaného vozidla po dopravnej nehode alebo poruche do najbližšieho vhodného opravárenského zariadenia či miesta uskladnenia,
 • zabezpečenie prechodnej úschovy (skladovania) nepojazdného vozidla do doby jeho prevozu na miesto určené oprávnenou osobou, najdlhšie však po dobu 10 dní,
 • oprava defektu na mieste vozidla,
 • pri strate kľúčov od vozidla zabezpečenie otvorenia asistovaného vozidla a výmena zámku,
 • pri zámene paliva - odtiahnutie nepojazdného vozidla do najbližšieho vhodného opravárenského zariadenia schopného vykonať vyprázdnenie nádrže a prečerpanie správneho paliva,
 • v prípade vyčerpania paliva počas jazdy - zabezpečenie asistencie a dovozu núdzovej pohonnej hmoty na miesto k motorovému vozidlu,
 • poskytnutie finančnej pôžičky v hotovosti na opravu asistovaného vozidla, maximálne do výšky 1 000 eur.

Administratívno-právna asistencia:

 • právne a administratívne informácie: právne rady v núdzovej situácii, informácie o pravidlách cestnej premávky v SR aj v zahraničí, rady o postupoch po nehode, potrebné doklady a potvrdenia v cieľovej krajine, adresy právnych zástupcov, adresy správnych orgánov, policajných orgánov, dopravných inšpektorátov,
 • telefonická pomoc: rady, informácie, pomoc pri riešení núdzových situácií, vyhľadanie dodávateľov služieb,
 • tlmočenie a preklady (pri cestnej kontrole, asistenčných službách, policajnom vyšetrovaní, súdnom konaní, colnici...),
 • komunikácia so zastupiteľskými úradmi v zahraničí: oznámenie nehody konzulátu, zabezpečenie návštevy konzulárneho personálu, formality všetkého typu.

Lekárska asistencia:

 • ošetrenie v ordinácii lekára, odovzdanie adresy zmluvného lekára a zabezpečenie termínu, špecializované a laboratórne vyšetrenia, zaslanie platobnej záruky za ambulantné ošetrenie, preprava k ambulantnému ošetreniu (sanitka, taxi), návšteva lekára u pacienta v mieste ubytovania, vyslanie lekára špecialistu pokiaľ nie je na mieste, primárny prevoz do lekárskeho zariadenia, sekundárny prevoz do špecializovanej nemocnice, umiestnenie v lekárskom zariadení, premiestnenie do vhodnejšieho lekárskeho zariadenia, úhrada liečebných výdavkov a pobytu v lekárskom zariadení, kontakt s rodinou a odkazy (telekonferencia), odovzdanie správ zamestnávateľovi a obchodným partnerom, udržovanie kontaktu s pacientom (Social Call),
 • preprava: preprava do vlasti (trvalé bydlisko / spádová nemocnica), sprievod špecializovaným personálom,
 • náklady na rodinného príslušníka: cestovné tam a späť, ubytovanie v mieste hospitalizácie. 

Asistenčné služby a osobitné zmluvné dojednania v havarijnom poistení


Čo robiť v prípade nehody

V prípade vzniku škodovej udalosti z havarijného poistenia (havária, poškodenie, krádež) zatelefonujte na centrálny dispečing škôd: 0850 111 566, pre volania zo zahraničia 00421 2 52 62 72 82. Za účelom spracovania škody a objednávky obhliadky, poskytnite nášmu dispečerovi nasledujúce údaje:

 • číslo zmluvy havarijného poistenia
 • EVČ poškodeného vozidla podľa poistnej zmluvy
 • dátum a miesto vzniku škody
 • popis vzniku poškodenia
 • presné údaje o vozidle (továrenská značka, typ vozidla, rok výroby, farba vozidla, VIN kód čísla karosérie)
 • spätný kontakt (majiteľ poškodeného MV - meno, priezvisko a adresa), kontaktná osoba
 • rozsah poškodenia (konkrétne časti, ktoré boli poškodené)
 • pokiaľ je motorové vozidlo nepojazdné, presnú adresu uloženia vozidla, kde je možné vykonať obhliadku

Pracovník dispečingu škôd zaregistruje škodu, na základe vášho telefonického hlásenia. Následne vám poskytne informáciu o tom, že vás bude kontaktovať technik spoločnosti Slovexperta, s.r.o. (spoločnosť vykonávajúca expertíznu činnosť pre KOMUNÁLNU poisťovňu), s ktorým si dohodnete presný čas a miesto vykonania obhliadky.
Pri obhliadke obdržíte zložku k spisu, ktorá obsahuje ďalší postup pri uplatňovaní vášho nároku s vyznačením požadovaných dokladov od poisťovne. Uvedené doklady spolu s vyplneným tlačivom "Oznámenie o vzniku škodovej udalosti z havarijného poistenia" (tlačivo je súčasťou zložky), ktoré sú potrebné k likvidácii predmetnej škody, doručte poštou (doporučene) alebo osobne na adresu uvedenú na prednej strane obalu :

KOMUNÁLNA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Horná 25, 974 01 Banská Bystrica

KOMUNÁLNA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group

Regionálne centrum likvidácie poistných udalostí Bratislava
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

KOMUNÁLNA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group

Regionálne centrum likvidácie poistných udalostí Košice
Hlavná 62, 040 01 Košice

Doklad o zaslaní (podací lístok) si starostlivo uschovajte.

Užitočné dokumenty KASKO pre rok 2019