Mesačná výplata v prípade PN následkom úrazu

V prípade plnenia za mesačnú výplatu v prípade PN následkom úrazu bude poistenému vyplatená dohodnutá suma vo forme mesačnej výplaty, resp. v závislosti od počtu dní jej alikvotná časť.

  • minimálny vstupný vek: 15 rokov
  • maximálny vstupný vek: 65 rokov
  • minimálna poistná suma: 1 EUR
  • maximálna poistná suma: 500 EUR

Doba poistenia je rovnaká ako doba poistenia hlavného životného poistenia. V prípade, že hlavné životné poistenie pokračuje aj po dosiahnutí 75. roku veku poisteného, poistná doba pripoistenia končí v roku, v ktorom poistený dovŕši túto vekovú hranicu.

Spôsob platenia poistného

Je rovnaký ako spôsob platenia hlavného životného poistenia. V závislosti od hlavného životného poistenia je možné poistné platiť bežne (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne) alebo jednorazovo.

Dynamizácia

V prípade dojednania dynamizácie na hlavnom životnom poistení, sa pripoistenie nedynamizuje.

Odkupná hodnota

Nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do pripoistenia zahrnutý.