Oslobodenie od platenia poistného, resp. náhrada poistného

Poistník bude oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné v prípade, ak bola poistenému počas trvania poistenia priznaná rozhodnutím Sociálnej poisťovne invalidita s mierou poklesu vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

  • minimálny vstupný vek: 18 rokov
  • maximálny vstupný vek: 60 rokov

Doba poistenia je rovnaká ako doba poistenia hlavného životného poistenia. V prípade, že hlavné životné poistenie pokračuje aj po dosiahnutí 65. roku veku poisteného, poistná doba pripoistenia končí v roku, v ktorom poistený dovŕši túto vekovú hranicu.

Spôsob platenia poistného

Je rovnaký ako spôsob platenia hlavného životného poistenia. V závislosti od hlavného životného poistenia je možné poistné platiť bežne (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne).

Dynamizácia

V prípade dojednania dynamizácie na hlavnom životnom poistení, sa pripoistenie nedynamizuje.

Odkupná hodnota

Nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do pripoistenia zahrnutý.