Poistenie miest a obcí

Komunálna poisťovňa sa už od začiatku svojej činnosti špecializovala na poskytovanie kvalitných služieb pre súkromnú sféru ako aj komunálnu sféru. Dodnes zabezpečuje poistnú ochranu mestám, obciam, subjektom v ich zriaďovateľskej pôsobnosti  ale aj podnikateľským subjektom, podľa ich špecifických potrieb, vyplývajúcich z ich právneho postavenia a charakteru vykonávaných činností a aktivít.

Cieľová skupina

 • právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia, mestá, obce

Rozsah poistenia

Poistný produkt Poistenie majetku miest, obcí a iných subjektov môže uzavrieť každý subjekt, ktorý má predmetné veci vo vlastníctve, užíva ich podľa písomnej dohody alebo ich prevzal za účelom poskytovania služieb.

Poistenie chráni

 • nehnuteľný majetok (budovy, stavby, a pod.),
 • hnuteľný majetok (zásoby, prevádzkovo-obchodné zariadenia, stroje, a pod.),
 • veci zvláštnej hodnoty a cenné veci (cenné papiere, peniaze a pod.).

Poistený má možnosť poistiť si

 • budovu či stavbu na novú alebo časovú cenu,
 • hnuteľný majetok na obstarávaciu alebo redukovanú hodnotu,
 • zásoby na obstarávaciu hodnotu.

Toto poistenie chráni poistené veci proti škodám spôsobených živelnými udalosťami (požiarom, výbuchom, víchricou, a pod.). Veci je možné poistiť ako výber majetku alebo ako súbor majetku.

Možnosti poistenia

A) Základné živelné poistenie (FLEXA)
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku udalosťou:

 • požiarom,
 • výbuchom,
 • bleskom,
 • nárazom alebo zrútením lietadla, jeho častí alebo jeho nákladu, pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého poisteného súboru, ako poškodená vec.

B) Združené živelné poistenie (Združený živel)
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku udalosťou:

 • požiarom,
 • výbuchom,
 • bleskom,
 • nárazom alebo zrútením lietadla, jeho častí alebo jeho nákladu, pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého poisteného súboru, ako poškodená vec,
 • povodňou alebo záplavou,
 • víchricou alebo krupobitím,
 • zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuvom alebo zrútením lavín, zemetrasením, a ak je poistenou vecou budova, tiež ťarchou snehu alebo námrazy,
 • kvapalinou unikajúcou z vodovodných zariadení a médiom vytekajúcim z hasiacich zariadení,
 • nárazom dopravného prostriedku, dymom, nárazovou vlnou pri prelete nadzvukového lietadla.

C) Združené živelné poistenie Plus
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku udalosťou:

 • požiarom,
 • výbuchom,
 • bleskom,
 • nárazom alebo zrútením lietadla, jeho častí alebo jeho nákladu, pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého poisteného súboru, ako poškodená vec,
 • povodňou alebo záplavou,
 • víchricou alebo krupobitím,
 • zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuvom alebo zrútením lavín, zemetrasením, a ak je poistenou vecou budova, tiež ťarchou snehu alebo námrazy,
 • kvapalinou unikajúcou z vodovodných zariadení a médiom vytekajúcim z hasiacich zariadení,
 • nárazom dopravného prostriedku, dymom, nárazovou vlnou pri prelete nadzvukového lietadla,
 • atmosférickými zrážkami,
 • nepriamym úderom blesku.

Dodatkové poistenia

 • poistenie pre prípad odcudzenia vecí, kedy poisťovňa nahradí škody, ktoré vznikli odcudzením poistených vecí za podmienky, že páchateľ prekonal prekážky chrániace poistenú vec
 • poistenie pre prípad ukradnutia hodnôt sa vzťahuje na peniaze, ceniny a cenné papiere. Poisťovňa uhradí škody ak boli dodržané opatrenia smerujúce proti krádeži poistenej veci,
 • poistenie pre prípad lúpeže peňazí, kedy poisťovňa uhradí škody vzniknuté pri ich preprave,
 • poistenie pre prípad úmyselného poškodenia alebo zničenia veci - vandalizmom, kedy sa vyplatí poistné plnenie na základe vzniknutej škody,
 • poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla, kedy poisťovňa hradí škodu vzniknutú náhodným poškodením a zničením tabuľového a zrkadlového skla, reklamných panelov a pod,
 • poistenie zodpovednosti za škodu,
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom,
 • poistenie zodpovednosti za škodu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch,
 • poistenie zodpovednosti za škodu materských, základných, stredných a vysokých škôl,
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovateľom sociálnej služby a pod.

Hlavné výhody poistenia

 • komplexnosť poistenia,
 • postenie rôznych rizík jednou zmluvou,
 • výhodné poistenie proti všetkým živelným udalostiam.

Objasnenie pojmov pri poistení majetku

Poistenie na novú hodnotu, t. j. na hodnotu novej veci alebo vecí porovnateľných vlastností, v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou. Príklad: Ak chcem dať poistiť nehnuteľnosť postavenú v roku 1995 v hodnote 33 193,92 EUR na novú hodnotu, bude sa musieť cena nehnuteľnosti upraviť o nárast cien, ktorý bol za uvedené obdobie k dnešnému dňu. Potom cena nehnuteľnosti v roku 2000, ktorú chcem poistiť na novú hodnotu bude 53 110,27 EUR.

Poistenie na časovú hodnotu, čo je hodnota novej veci alebo veci porovnateľných vlastností, znížená o opotrebenie.

Poistenie na obstarávaciu hodnotu, t.j. hodnotu, za ktorú je možné v čase poistnej udalosti poškodenú alebo zničenú vec, prípadne vec porovnateľných vlastností aké mala v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou, zaobstarať.

Poistenie na redukovanú hodnotu. Jedná sa o upravenú hodnotu veci vedenú v účtovnej evidencii.

Príklad

Poistenie nehnuteľností (vrátnica, administratívna budova, hala) - združené poistenie na novú hodnotu
poistná suma spolu - 497 908,78 EUR
spoluúčasť - franšíza 99,58 EUR
ročné poistné - 448,12 EUR

Hnuteľný majetok - združené poistenie na obstarávaciu hodnotu
poistná suma - 82 984,8 EUR
spoluúčasť - franšíza 99,58 EUR
ročné poistné - 49,79 EUR

Zásoby - združené poistenie na obstarávaciu hodnotu
poistná suma - 116 178,72 EUR
spoluúčasť - franšíza 99,58 EUR
ročné poistné - 69,71 EUR

Hnuteľný majetok - poistenie proti krádeži na obstarávaciu hodnotu
poistná suma - 82 984,8 EUR
ročné poistné - 331,94 EUR

Zásoby - poistenie proti krádeži na obstarávaciu hodnotu
poistná suma - 116 178,72 EUR
ročné poistné - 697,07 EUR

Poistenie pre prípad ukradnutia hodnôt
peniaze v trezore - poistná suma 16 596,96 EUR
ročné poistné - 132,78 EUR

Poistenie pre prípad lúpeže peňazí
Počas prevádzky - poistná suma 1 659,7 EUR
Ročné poistné - 33,19
Pri ich prevoze - poistná suma 16 596,96 EUR
Ročné poistné - 132,78 EUR

Poistenie proti vandalizmu
Fasáda od ulice v poistnej sume 1 659,7 EUR
Ročné poistné - 16,6 EUR

Poistenie skla - okná vrátnice
Poistná suma - 1 659,7 EUR
Ročné poistné - 149,37 EUR

Poistenie všeobecnej zodpovednosti firmy - činnosť - výroba
Poistná suma - 16 596,96 EUR
Ročné poistné- 497,91 EUR