Pieta - poistenie pohrebných nákladov

Premýšľate občas nad tým, že zabezpečenie pohrebu je finančne nákladná záležitosť? Chceli by ste v tomto smere svojim najbližším zmierniť starosti? Ponúkame vám možnosť zabezpečiť si dostatok peňazí na vyplatenie všetkých nákladov spojených s pohrebom bez ďalších doplatkov od vašich príbuzných.

Výhody produktu Pieta

 • Ide o doživotné, bežne platené poistenie pre prípad smrti s možnosťou jednorazového vkladu pri uzatvorení poistenia vo výške 300 až 2 000 eur, ktorý navýši vyplatenú poistnú sumu.
 • Klient si sám určuje lehotné poistné, na základe ktorého sa následne vypočíta poistná suma. Tá dosahuje pri bežne platenom poistení výšku minimálne 1 000 eur a maximálne 3 000 eur.
 • Vyplatená čiastka dokáže pokryť všetky náklady spojené s pohrebom bez nutnosti ďalších finančných príspevkov od najbližšej rodiny či príbuzných.
 • Fixná doba platenia je 10 rokov.

Spôsob vyplatenia

Hlavným rozdielom produktu Pieta oproti iným podobným typom poistení je spôsob vyplatenia poistného plnenia v prípade smrti poisteného. To môže byť vyplatené v celej výške osobe vopred určenej na takýto úkon. Druhou možnosťou je preplatenie faktúry spoločnosti, ktorá zabezpečí pohreb zosnulého. Vyplatená bude len čiastka nepresahujúca dojednanú poistnú sumu. Ak dohodnutá poistná suma presiahne výšku faktúry za pohrebné služby, zostatok bude vyplatený oprávnenej osobe. Poistenie ponúka aj možnosť odkupu s poplatkom vo výške 5 % z aktuálnej hodnoty poistenia.

Podmienky poistenia

Poistenie Pieta si môže založiť takmer každý. Jedinou podmienkou je vstupný vek minimálne 20 a maximálne 70 rokov. K poisteniu nie je možné dojednať žiadne pripoistenie, vzťahuje sa len na náklady spojené s pohrebom a karom zosnulého. Toto poistenie je bez oceňovania avšak s čakacou dobou 2 roky. V prípade, ak by došlo k úmrtiu poisteného do tejto lehoty, poistné, ktoré bolo zaplatené, sa vráti.

Interval platenia

Poistenie pohrebných nákladov Pieta sa líši v závislosti od veku klienta. Poistenec mladší ako 60 rokov si môže vybrať zo štyroch intervalov platenia s minimálnym poistným vo výške:

 • 15 eur mesačne,
 • 45 eur štvrťročne,
 • 90 eur polročne
 • alebo 180 eur ročne.

Poistenci vo veku 60 a viac rokov majú nasledovné možnosti platenia minimálneho poistného:

 • 10 eur mesačne (v rozmedzí 10 – 14,99 eur je možné platiť poistné iba inkasom z účtu),
 • 30 eur štvrťročne,
 • 60 eur polročne,
 • 120 eur ročne.
  do 59 rokov   od 60 rokov  
mesačne  15 eur   10 eur  
štvrťročne   45 eur   30 eur  
polročne   90 eur 60 eur
ročne   180 eur 120 eur