Poistenie prepravy

Poistenie prepravy

Každý, kto podniká v oblasti prepravy, sa obáva zničenia alebo poškodenia tovaru, ktorý mu bol na prepravu zverený. Úplne sa nedá vylúčiť ani riziko ukradnutia prepravovaného tovaru. Je preto uvážlivé poistiť sa proti rizikám, ktoré sú s prepravou tovaru a vecí spojené. Vhodným poistením je možné znížiť negatívny dopad týchto rizík.

Poistný produkt Poistenie prepravy tovaru a vecí môže uzavrieť každá právnická osoba (podnikateľ, organizácia a pod.) zaoberajúca sa dovozom a vývozom tovaru.

Rozsah poistenia

Poistenie chráni prepravovaný tovar proti:

  • poškodeniu, zničeniu živelnou udalosťou (povodňou, krupobitím, požiarom, a pod.)
  • poškodeniu, zničeniu haváriou
  • lúpeži

V Poistení prepravy tovaru a vecí je možné dojednať aj poistenie pre prípad krádeže prepravovaného tovaru.

Poistený má možnosť vybrať si typ poistenej prepravy podľa dĺžky jej trvania:

  • jednorázová preprava
  • dlhodobá preprava (pravidelná, opakujúca sa)

Pri uzavretí poistenia je dôležitý aj typ prepravovaného tovaru:

  • bežný tovar
  • nebezpečný tovar (horľavý, výbušný, zdraviu škodlivý, a pod.)
  • tovar podliehajúci lomu a rozbitiu (jemná mechanika, elektronika, úžitkové sklo, porcelán a pod.)

Územná platnosť

Poistenie má platnosť na území Slovenska.

V prípade záujmu o poistenie prepravy v zahraničí, je možné dojednať rozšírenie poistného krytia aj na územie štátov celého sveta.

Spoluúčasť

Poistený sa na každej poistnej udalosti podieľa spoluúčasťou vo výške 10 % z výšky vzniknutej škody.

Spoluúčasť je možné v prípade záujmu poisteného aj zvýšiť, čo má vplyv na zníženie poistného.