Poistenie stavebno–montážnych prác

Každá stavba a budované dielo je spojená s nemalými nárokmi na prácu, čas a najmä financie. Je veľmi uvážlivé preniesť časť rizík spojených s realizáciou diela na poisťovňu, aby sa v prípade nepredvídaných udalostí nenávratne nestratili vynaložené prostriedky a úsilie. Aj napriek zložitej ekonomickej situácii v stavebníctve je tento druh poistenia finančne únosný. Znižuje negatívny dopad nepredvídaných udalostí, ktorým sú vystavené rozvojové investície do výstavby a priemyslu. Kompenzuje finančné náklady pri náprave vzniknutých škôd. V súčasnosti je častou podmienkou bánk a iných inštitúcií, poskytujúcich finančné prostriedky na stavebné alebo montážne projekty, uzavretie takéhoto poistenia z dôvodu zabezpečenia návratnosti vynaložených prostriedkov v prípade, že dôjde k nečakanej udalosti.

Cieľová skupina

 • investor, zhotoviteľ, dodávateľ

Rozsah poistenia

Stavebno-montážne poistenie ponúka komplexnú ochranu proti všetkým rizikám spojených so stavebnými prácami. Predmetom poistenia sú:

 • stavebno – montážne dielo
 • zariadenie staveniska (objekty a zariadenia, ktoré slúžia prevádzkovým a sociálnym účelom a pod.)
 • stavebné a montážne stroje, montážna výstroj a zariadenia na vykonávanie montáže (bágre, valce, miešačky, píly, vŕtačky a pod.)

Možnosti pripoistenia

Pri budovaní stavebno-montážneho diela dochádza aj k ohrozeniu iného ako vyššie uvedeného majetku rizikami, ktoré súvisia s výstavbou alebo montážou samotného diela. Toto poistenie dáva možnosť poistenia aj tohto majetku a škôd a to formou dodatkového pripoistenia:

 • majetku, na ktorom je vykonávané stavebno-montážne dielo,
 • okolitého majetku
 • škôd spôsobených chybným návrhom, projektovaním, konštrukciou,
 • zvláštnych nákladov,
 • prepravy vecí,
 • záručnej doby,
 • rozšírenej záručnej doby,
 • rozšírenej územnej platnosti,
 • nákladov na odstránenie sute nad poistnú sumu,
 • krádeže,
 • zodpovednosti za škodu,
 • krížovej zodpovednosti za škodu

Poistenie chráni poistené veci pred škodami spôsobenými:

 • akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je poistnými podmienkami vylúčená,
 • odcudzením veci z konečného miesta určenia,
 • zavinením osôb činných pri budovaní príslušného diela,
 • prepravou veci,
 • nehodami, ku ktorým došlo na stavenisku.

Hlavné výhody poistenia

Komplexnosť poistenia. Mimo živelných a vodovodných rizík je možnosť poistenia krádeže, lomu stroja a zodpovednosti.

Príklad

Predmet poistenia

Predmet poistenia Poistná suma
Stavebno montážne dielo (SMD) 1 000 000 EUR
Majetok, na ktorom sa vykonáva SMD 500 000 EUR
Zariadenie staveniska 10 000 EUR
Stavebné stroje 10 000 EUR
Všeobecná zodpovednosť za škodu 100 000 EUR
Krížová zodpovednosť za škodu 50 000 EUR
   
Predmet poistenia Ročné poistné
Stavebno montážne dielo (SMD) 1 600 EUR
Majetok, na ktorom sa vykonáva SMD 690 EUR
Zariadenie staveniska 54 EUR
Stavebné stroje 80 EUR
Všeobecná zodpovednosť za škodu 700 EUR
Krížová zodpovednosť za škodu 200 EUR