Poistenie strojov a prístrojov

Komunálna poisťovňa - Poistenie strojov a prístrojov, lomu stroja

V priebehu všedného dňa sa stretávame s bežným, automatickým používaním rôznych strojov a prístrojov. Bez počítačov, spotrebnej elektroniky a iných technických výdobytkov modernej doby si život pomaly nevieme predstaviť. Sú situácie, kedy sa znehodnotenie či zničenie stroja nedá spojiť so živelnou udalosťou ( požiarom, výbuchom, a pod. ) ani s vodovodnou udalosťou ( vodou z vodovodných zariadení, z ústredného kúrenia, a pod. ). Tieto udalosti sú charakteru nepredvídaného a náhleho poškodenia a zničenia strojov, ktoré majú za následok stratu ich funkčnosti. Toto riziko sa nazýva lom stroja.

Poistný produkt Poistenia strojov a zariadení môže uzavrieť každý vlastník poisteného stroja či zariadenia. Poistiť proti poškodeniu a zničeniu je možné prakticky všetky stroje a strojné zariadenia, pričom sa prihliada na ich vek a technický stav.

Rozsah poistenia

Poistenie sa vzťahuje na nepredvídané poškodenie zapríčinené:

 • chybou materiálu, konštrukčnými, dielenskými alebo montážnymi chybami
 • pretlakom pary, plynu, kvapalín alebo ich podtlakom
 • nevyváženosťou alebo roztrhnutím odstredivou silou
 • pádom alebo vniknutím cudzieho predmetu
 • skratom, prepätím alebo indukciou elektrického prúdu
 • zlyhaním meracích, regulačných a zabezpečovacích zariadení
 • nesprávnou obsluhou, nešikovnosťou, nepozornosťou a nedostatočnou skúsenosťou pri obsluhe.

Základná kategorizácia

Do poistenia pre prípad lomu stroja, sú zahrnuté nasledovné stroje a zariadenia:

 • energetické stroje a strojné zariadenia
 • dopravné stroje a zdvíhadlá
 • vzduchotechnika a klimatizácia
 • stroje v priemysle
 • jemná mechanika
 • mobilné stroje na podvozkoch
 • slaboprúdové zariadenia
 • silnoprúdové zariadenia

Poistenie súboru strojov a strojových zariadení

Viac strojov a strojových zariadení sa poisťuje ako súbor. V prípade poistenia takéhoto väčšieho množstva strojov v celku sa poistné úmerne znižuje.

Poistná suma pre tento druh poistenia sa stanovuje na základe poistnej hodnoty poistenej veci.

Spoluúčasť

Poistený sa podieľa na každej poistnej udalosti 10 % spoluúčasťou z výšky vzniknutej škody. Poistníkovi je poskytnutá možnosť výberu výšky spoluúčasti na poistnom plnení, pričom platí, že čím je spoluúčasť vyššia, tým je výsledné poistné nižšie.