Poistenie výstav

V posledných rokoch sa aj na Slovensku rozmohol fenomén veľtrhov a výstav. Firmy s cieľom predať, ale i nadviazať nové kontakty, vystavujú svoje produkty a služby verejnosti. Príprava každej expozície je náročná z organizačného i finančného hľadiska, preto každý očakáva jej efektívny dopad. Komunálna poisťovňa ponúka produkt Poistenie výstav pre všetkých vystavovateľov, ktorí chcú ochrániť svoje expozície pred prípadnými náhodnými udalosťami a rizikami počas doby trvania výstavy.

Cieľová skupina

  • vystavovatelia

Rozsah poistenia

Poistenie je určené všetkým spoločnostiam, ktoré prezentujú svoje výrobky a tovar v rámci veľtrhov a výstav v Slovenskej republike a zahraničí. Poistenie sa vzťahuje na veci vo vlastníctve alebo na veci, ku ktorým má poistený právo hospodárenia.

Poistné riziká

  • poškodenie, zničenie veci živelnou alebo vodovodnou udalosťou
  • vandalizmus,
  • ukradnutie veci,
  • zodpovednosť za škodu.

Poistenie je na dobu určitú - počas výstavy.

Hlavné výhody poistenia

Poistný produkt pokrýva možné riziká poškodenia alebo zničenia vystavovaného tovaru, ako aj zodpovednosť vystavovateľa voči účastníkom na výstave.

Príklad

Poistenie vystavovaného nábytku v poistnej sume 3 319,39 EUR. Výstava trvá štyri dni.

Druh poistenia

Poistenie Suma
Združené poistenie (živel + voda) 8,30 EUR
Poistenie proti ukradnutiu 13,28 EUR
Poistenie proti vandalizmu 9,29 EUR
Poistenie zodpovednosti 4,98 EUR