Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu

Poistenie môžu uzavrieť pracovníci týchto povolaní: exekútor, notár, architekt, zubný lekár, geodet a kartograf.

Toto poistenie sa vzťahuje na prípady, v ktorých má niekto povinnosť uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti zo škodu , ktorá mu vyplýva priamo zo zákona. Základ rozsahu poistenia vymedzujú príslušné zákony usmerňujúce činnosť týchto profesií a platí pre podnikateľov, ktorí sú zapísaní v zoznamoch vykonávaných profesií príslušných komôr alebo zväzov. Zákon jednotlivým členom profesijných komôr ukladá uzavrieť poistnú zmluvu pri začatí vykonávania činnosti.

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group má uzavreté rámcové poistné zmluvy s komorami:

  • Komora geodetov a kartografov
  • Slovenská komora architektov
  • Slovenská komora zubných lekárov.

Členovia komôr môžu uzavrieť poistenie cez svoje príslušné komory. V sídle komôr alebo na pracovisku centrály KOMUNÁLNEJ poisťovne, a.s. Vienna Insurance Group môžu získať podrobné informácie o možnostiach poistenia.