Kritické choroby

V prípade diagnostikovania niektorej z nižšie uvedených kritických chorôb poistenému mu bude vyplatená dohodnutá poistná suma.

 • minimálny vstupný vek: 15 rokov (v prípade detských poistení 0 rokov)
 • maximálny vstupný vek: 50 rokov
 • minimálna poistná suma: 1 000 EUR
 • maximálna poistná suma: 50 000 EUR

Doba poistenia je rovnaká ako doba poistenia hlavného životného poistenia. V prípade, že hlavné životné poistenie pokračuje aj po dosiahnutí 60. roku veku poisteného, poistná doba pripoistenia končí v roku, v ktorom poistený dovŕši túto vekovú hranicu.

Spôsob platenia poistného

Je rovnaký ako spôsob platenia hlavného životného poistenia. V závislosti od hlavného životného poistenia je možné poistné platiť bežne (mesačne, štvrťročne, polročne, ročne).

Dynamizácia

V prípade dojednania dynamizácie na hlavnom životnom poistení, sa pripoistenie nedynamizuje.

Odkupná hodnota

Nárok na výplatu odkupnej hodnoty nie je do pripoistenia zahrnutý.

Ochorenia

 • Srdcový infarkt
 • Cievna mozgová príhoda (mŕtvica)
 • Rakovina (zhubný novotvar)
 • Chronické zlyhanie obličiek
 • Úplné ochrnutie a trvalé ochrnutie dvoch a viac končatín
 • Slepota
 • Infikovanie vírusom HIV alebo ochorenie AIDS
 • Nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov
 • Operácia na aorte a by-pass koronárnych tepien
 • Hluchota
 • Skleróza multiplex
 • Parkinsonová choroba
 • AIDS (profesné ochorenie)
 • Choroba postihujúca motorické neuróny
 • Závažné psychické poruchy:
  a) Bipolárna efektívna porucha
  b) Obcesívno - kompulzívna porucha
 • Cudzokrajné choroby/exotické choroby:
  a) Meningokoková meningitída (meningokokový zápal mozgových blán)
  b) Japonská encefalitída
  c) Trypanosomiáza (spavá choroba)