Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

Firmy, ktorých prevádzka môže narušiť životné prostredie, musia zo zákona zabezpečiť finančné krytie za environmentálnu škodu, alebo sa proti tejto hrozbe poistiť. S produktom EnviroPlus túto povinnosť pokojne „hoďte na plecia“ KOMUNÁLNEJ poisťovni.

Príroda je naše bohatstvo a akýkoľvek zásah do jej prostredia môže mať nepriaznivé následky pre život. Naša poisťovňa žiaľ nedokáže garantovať predchádzaniu katastrof do ekosystému, ale vieme sa postarať aspoň o ich nápravu.

Podľa zákona o prevencii a náprave environmentálnych škôd musí byť akékoľvek riziko vzniku environmentálnej záťaže finančne kryté alebo poistené. Prevádzkovatelia sú povinní najneskôr do 100 dní od povolenia pracovnej činnosti preukázať, že v prípade náhodnej udalosti, dokážu finančne ale aj prostriedkami odstrániť ekologickú škodu.

A práve im je určený produkt EnviroPlus, ktorý sa s problémom popasuje za nich. Ak dôjde pri ich činnosti k škode, pri ktorej budú zasiahnuté chránené druhy (rastlinstvo, živočíšstvo) a biotopy, na vode či na pôde, poisťovňa za nich daný stav napraví.

Poistenie zodpovednostiza environmentálnu škodu  poskytuje poistné krytie v súvislosti s  legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd, tzn. hradí náklady na dekontamináciu pôdy, vody, na chránené druhy (rastlinstvo, živočístvo) a biotopy, technické náklady (znalecké posudky, právna ochrana/zastúpenie a pod.).