Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú mestami a obcami

Poistenie uzatvára zástupca mesta či obce, aby chránil pridelený rozpočet pri preukázanej zodpovednosti za škody spôsobené:

  • pri hospodárení a činnostiach s hnuteľným a nehnuteľným majetkom miest a obcí
  • pri realizácii výstavby, údržby komunikácií, kultúrnych, športových a iných zariadení
  • pri zabezpečovaní verejnoprospešných služieb (odvoz odpadu, čistenie obce, zásobovanie vodou, a pod.)
  • pri vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti obce a mesta v prospech potrieb občanov.

Príklad

Obec s 5 000 obyvateľmi.

Poistná suma: 33 193,92 EUR

Ročné poistné: 248,95 EUR