Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú neštátnym zdravotníckym zariadením

Predmetom poistenia je zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne inej osobe v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Prevádzkovateľ zdravotníckeho zariadenia je povinný uzavrieť zmluvu s trvaním po celý čas prevádzky zariadenia. Ide o profesijnú zodpovednosť súvisiacu s poskytovaním odbornej zdravotnej starostlivosti.

Poistná suma je stanovovaná podľa počtu odborných pracovníkov. Napríklad na 1- 10 pracovníkov je minimálna poistná suma 33 193,92 EUR.

Príklad

V zdravotníckom pracuje 8 odborných pracovníkov.
Poistná suma je 33 193,92 EUR
Ročné poistné 116,18 EUR