Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľmi

Poistenie uzatvára priamo fyzická osoba ( občan ) alebo zástupca právnickej osoby (firmy, a pod.). Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené pri činnostiach zapísaných v obchodnom registri alebo v živnostenskom oprávnení poisteného, porušením právnej povinnosti v súvislosti s ich činnosťou alebo vzťahom k iným subjektom. Ide o všeobecnú zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 420 Občianskeho zákonníka.

Poistnú sumu si stanoví klient.

Príklad

Obchodná činnosť firmy.
Poistná suma 16 596,96 EUR
Ročné poistné 216,89 EUR