Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú primátormi a starostami

Poistenie zodpovednosti za skodu sposobenu primatormi a starostami

Poistením je krytá zodpovednosť v dobe od uzavretia poistnej zmluvy až do ukončenia výkonu funkcie. Poistenie sa vzťahuje na škodu spôsobenú zavineným porušením právnej povinnosti, vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov a iných noriem.

Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť inému škodu, ak poistený zodpovedá za škodu v dôsledku svojho konania alebo vzťahu, v čase trvania poistenia a ak je škoda nahlásená poisťovni v tejto dobe. Súvislosť medzi vznikom škody a výkonom funkcie primátora alebo starostu musí byť preukázaná. Výšku poistnej sumy si stanoví klient.

V prípade vzniku práva na poistné plnenie, má poistený nárok, aby poisťovňa za neho nahradila poškodenému škodu, za ktorú poistený zodpovedá a ktorá je krytá poistením. Plnenie môže byť poskytnuté až do výšky poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve. Táto poistná suma je zároveň poistnou sumou pre jednu alebo všetky poistné udalosti vzniknuté v priebehu doby poistenia. Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, poistený sa podieľa na plnení z každej škodovej udalosti spoluúčasťou vo výške 10 % z vypočítanej výšky poistného plnenia.

Príklad

Poistná suma 9 958,18 EUR
Ročné poistné 33,19 EUR