Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú príslušníkmi hasičského a záchranného zboru

Poistenie sa uzatvára pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú príslušníkom hasičského a záchranného zboru, ktorú je povinný nahradiť služobnému úradu, pokiaľ táto zodpovednosť vznikla výhradne v služobnom pomere pri výkone štátnej služby a plnení úloh zboru v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Poistnú sumu si stanoví klient.

Príklad

Poistná suma: 3 000 EUR
Ročné poistné:

  • s uzatvoreným poistením KASKO: 51 EUR
  • bez uzatvoreného poistenia KASKO pre vozidlá do aj nad 3,5t: 109 EUR