Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú príslušníkmi policajného zboru, zboru väzenskej a justičnej stráže, železničnej polície

Poistenie sa uzaviera pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú, príslušníkom policajného zboru, zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a železničnej polície, ktorú je povinný nahradiť služobnému úradu, pokiaľ táto zodpovednosť vznikla výhradne v služobnom pomere pri výkone štátnej služby a plnení úloh zboru v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Poistnou sumou je trojnásobok priemerného mesačného zárobku.

Príklad

Poistná suma 1 493,73 EUR
Ročné poistné 33,19 EUR