Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom voči zamestnávateľovi

Poistenie môže uzavrieť každý občan. Poistenie ho chráni pred jeho zodpovednosťou za škody spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi.

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobil zamestnanec svojmu zamestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním.

Poistnou sumou je štvornásobok priemerného mesačného zárobku.

Príklad

Poistenie uzavrie pracovník hotela.
Poistná suma 2 655,51 EUR
Ročné poistné 33,19 EUR