Štatút súťaže “Chute leta”

Všeobecné podmienky súťaže: Chute leta

Tieto Všeobecné súťažné podmienky (ďalej len „súťažné podmienky") sa vzťahujú výhradne na súťaž s názvom Chute leta (ďalej len „súťaž“), ktorá bude prebiehať na facebookovom a instagramovom profiloch KOMUNÁLNEJ poisťovne. Stanovujú podmienky na prihlásenie sa do súťaže, účasť v nej, získanie výhry a jej odovzdanie. Súťažné podmienky tiež definujú práva a povinnosti súťažiacich. Organizátorom súťaže je KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31595545, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: s. r. o., Vložka č.: 3345/B (ďalej len „organizátor“). Súťažné podmienky sú uverejnené na webovej stránke spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa.

I. Účel a predmet súťaže

1. Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.

2. Predmetom súťaže je zodpovedanie otázky vyhlasovateľa súťaže a uvedenie odpovede v komentári pod otázku vyhlasovateľa súťaže na facebookovom a instagramovom profile KOMUNÁLNEJ poisťovne.

II. Trvanie súťaže

Súťaž je časovo vymedzená na obdobie od 13. 8. 2018 do 13. 9. 2018, do 23:59:59 hod. vrátane. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť rozhodnutie súvisiace s trvaním a konaním súťaže, ako aj upraviť pravidlá súťaže upravené v týchto súťažných podmienkach.

III. Účasť v súťaži

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci používatelia sociálnych sietí Facebook a Instagram, ktorí správne odpovedia na súťažnú otázku v letnej súťaži KPAS zverejnenú na
https://www.facebook.com/komunalna.poistovna/, alebo na
https://www.instagram.com/komunalna_poistovna/.

IV. Ceny v súťaži

Organizátor odovzdá trom výhercom z Facebooku a trom výhercom z Instagramu v každom súťažnom týždni balíček reklamných predmetov KOMUNÁLNEJ poisťovne.

V. Určenie výhercu a podmienky získania výhry

O výhercoch súťaže sa rozhodne žrebovaním. Výhercami sa stanú osoby, ktorá splnia podmienky uvedené v bode 2 týchto súťažných podmienok, poskytnú všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu, budú vyžrebovaní a vyhlásení za výhercov. Žrebovanie súťaže sa uskutoční v priestoroch KOMUNÁLNEJ poisťovne za účasti minimálne dvoch zamestnancov KOMUNÁLNEJ poisťovne.

Mená výhercov zverejní KOMUNÁLNA poisťovňa vždy v piatok, v popoludňajších hodinách na svojej fanpage na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Zároveň vyzve výhercov, aby jej prostredníctvom súkromnej facebookovej a instagramovej správy poslali kontaktné údaje potrebné na odovzdanie cien.

V prípade, že organizátor vyzve výhercov, aby si prevzali cenu, resp. doplnili údaje potrebné na odovzdanie ceny a výhercovia nebudú na túto výzvu reagovať do 3 pracovných dní, nárok na výhru im zaniká. Výhercovia nemajú nárok ani na akúkoľvek inú kompenzáciu. Nárok na výhru zaniká výhercom aj vtedy, ak porušia niektorú z povinností vyplývajúcich zo súťažných podmienok, alebo konajú v rozpore s dobrými mravmi (poskytli nepravdivé údaje, získali výhru podvodným konaním a pod.). Ak zanikne výhercom nárok na výhru, KOMUNÁLNA poisťovňa nebude žrebovať náhradného výhercu a výhra nebude odovzdaná.

KOMUNÁLNA poisťovňa zašle ceny výhercom prostredníctvom Slovenskej pošty. Na výhry v súťaži nevzniká žiadny právny nárok. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť, ani za iné tovary alebo služby. Súťažiaci berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.

VI. Osobné údaje

Organizátor spracúva osobné údaje výhercov súťaže v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne e-mailová adresa výlučne za účelom odovzdania výhry, a to na základe dobrovoľne udeleného súhlasu výhercu so spracúvaním osobných údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom znení a podľa článku 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („nariadenie“). Na účely prihlásenia sa do súťaže a priebehu súťaže KOMUNÁLNA poisťovňa žiadne osobné údaje súťažiacich nespracúva.

Za podmienok stanovených v Nariadení, máte u Organizátora:

- Právo na výmaz svojich Osobných údajov;

- Právo na prístup k svojim Osobným údajom;

- Právo na to, aby Organizátor obmedzil spracovanie vašich osobných údajov v prípade, že:

  • Popierate presnosť Osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Vyhlasovateľ mohol presnosť Osobných údajov overiť;
  • Spracovanie je protiprávne a odmietate výmaz Osobných údajov a žiadate namiesto toto o obmedzenie ich použitia;
  • Vyhlasovateľ už Osobné údaje nepotrebuje pre účely spracúvania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  • Ste vzniesli námietku proti spracúvaniu podľa č. 21 ods. 1 Nariadenia, kým nebude overené, či oprávnené dôvody Vyhlasovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;

- Právo na prenosnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;

- Právo byť informovaný, ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre vaše práva a slobody. Takéto porušenie je Vyhlasovateľ povinný vám bez zbytočného odkladu oznámiť;

- Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, tel. +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Výhercu KOMUNÁLNA poisťovňa o výhre informuje elektronickou formou, prostredníctvom statusov na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Výherca poskytnutím údajov udeľuje KOMUNÁLNEJ poisťovne súhlas, aby spracúvala jeho osobné údaje v rozsahu:

Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne e-mailová adresa, a to výlučne za účelom odovzdania výhry.

Poskytnutím svojich osobných údajov v prípade výhry Účastník udeľuje súhlas so spracovávaním vyššie uvedených osobných údajov Organizátorovi za účelom kontaktovania v prípade výhry, ako aj to, že jeho facebookový alebo instagramový nickname bude zverejnený vo facebookovom alebo instagramovom statuse s oznámením o výhre.

Osobné údaje získané na účely organizovania a vyhodnotenia súťaže podľa tohto štatútu nie sú predmetom automatizovaného spracúvania osobných údajov ani profilovania.

Za účelom uplatnenia svojich práv môžete kontaktovať Organizátora písomne na adrese jeho sídla alebo na e-mailovej adrese marketing_kpas@kpas.sk.

Organizátor po odovzdaní výhry, resp. jej zaslaní ukončí spracúvanie týchto údajov. To neplatí, ak existuje iný zákonný dôvod ich spracúvania (napríklad odvedenie dane z výhry a podobne).

V prípade neudelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov nie je organizátor oprávnený údaje spracúvať, výhru výhercovi nemôže odovzdať a nárok na výhru zaniká.

VII. Vyhlásenie súťažiaceho

Súťažiaci vyhlasuje, že sa oboznámil so súťažnými podmienkami a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Akékoľvek obchádzanie súťažných pravidiel alebo akýkoľvek pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

Súťažiaci vyhlasuje, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.

VIII. Vyhlásenie KOMUNÁLNEJ poisťovne

KOMUNÁLNA poisťovňa vyhlasuje, že súťaž nie je sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

IX. Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Vyhradzuje si ďalej právo súťaž zo závažných dôvodov skrátiť, prerušiť, zmeniť súťažné podmienky alebo súťaž bez náhrady aj úplne zrušiť.

Tieto súťažné podmienky sú platné od 9. 8. 2018.