Všeobecné podmienky súťaže: Letná súťaž

Tieto Všeobecné súťažné podmienky (ďalej len „súťažné podmienky") sa vzťahujú výhradne na súťaž s názvom Letná súťaž (ďalej len „súťaž“), ktorá bude prebiehať na facebookovom profile spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Súťažné podmienky stanovujú podmienky na prihlásenie sa do súťaže, účasť v nej, získanie výhry a jej odovzdanie. Súťažné podmienky tiež definujú práva a povinnosti súťažiacich. Organizátorom súťaže je spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3345/B (ďalej len „vyhlasovateľ“). Súťažné podmienky sú uverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa.

I. Účel a predmet súťaže

1. Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.

2. Predmetom súťaže je zodpovedanie otázky vyhlasovateľa súťaže a uvedenie odpovede v komentári pod otázku vyhlasovateľa súťaže na facebookovom profile vyhlasovateľa.

II. Trvanie súťaže

Súťaž je časovo vymedzená na obdobie od 2.7.2019 do 6.9.2019, do 23:59:59 hod. vrátane. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť rozhodnutie súvisiace s trvaním a konaním súťaže, ako aj upraviť pravidlá súťaže upravené v týchto súťažných podmienkach.

III. Účasť v súťaži

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci používatelia sociálnych sietí Facebook a Instagram, ktorí správne odpovedia na súťažnú otázku v letnej súťaži KPAS zverejnenú na

https://www.facebook.com/komunalna.poistovna/.

IV. Ceny v súťaži

Vyhlasovateľ odovzdá jednému výhercovi z Facebooku v každom súťažnom týždni balíček reklamných predmetov vyhlasovateľa.

V. Určenie výhercu a podmienky získania výhry

O výhercoch súťaže sa rozhodne žrebovaním. Výhercami sa stanú osoby, ktoré splnia podmienky uvedené v bode 2 týchto súťažných podmienok, poskytnú všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu, budú vyžrebovaní a vyhlásení za výhercov. Žrebovanie sa uskutoční prostredníctvom náhodného generátora výhercov Comment Picker (https://commentpicker.com/).

Mená výhercov zverejní vyhlasovateľ vždy v piatok v popoludňajších hodinách na svojej fanpage na sociálnej sieti Facebook. Zároveň vyzve výhercov, aby prostredníctvom súkromnej facebookovej správy poslali vyhlasovateľovi kontaktné údaje potrebné na odovzdanie cien.

V prípade, že vyhlasovateľ vyzve výhercov, aby si prevzali cenu, resp. doplnili údaje potrebné na odovzdanie ceny a výhercovia nebudú na túto výzvu reagovať do 3 pracovných dní, nárok na výhru im zaniká. Výhercovia nemajú nárok ani na akúkoľvek inú kompenzáciu. Nárok na výhru zaniká výhercom aj vtedy, ak porušia niektorú z povinností vyplývajúcich zo súťažných podmienok alebo konajú v rozpore s dobrými mravmi (poskytli nepravdivé údaje, získali výhru podvodným konaním a pod.). Ak zanikne výhercom nárok na výhru, vyhlasovateľ nebude žrebovať náhradného výhercu a výhra nebude odovzdaná.

Vyhlasovateľ zašle ceny výhercom prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.. Na výhry v súťaži nevzniká žiadny právny nárok. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť, ani za iné tovary alebo služby. Súťažiaci berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.

VI. Osobné údaje

Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje výhercov súťaže v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne e-mailová adresa výlučne za účelom odovzdania výhry, a to na základe dobrovoľne udeleného súhlasu výhercu so spracúvaním osobných údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom znení a podľa článku 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („nariadenie“). Na účely prihlásenia sa do súťaže a v priebehu súťaže vyhlasovateľ žiadne osobné údaje súťažiacich nespracúva.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov prináležia výhercovi súťaže práva v zmysle nariadenia, a to:

- Právo na výmaz osobných údajov;

- Právo na prístup k osobným údajom;

- Právo na to, aby vyhlasovateľ obmedzil spracovanie osobných údajov v prípade, ak výherca súťaže:

  • Popiera správnosť presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby vyhlasovateľ mohol správnosť osobných údajov overiť;
  • Spracovanie je protizákonné a výherca súťaže odmieta výmaz osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
  • Vyhlasovateľ už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracúvania, ale výherca súťaže ich požaduje pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  • vzniesol námietku proti spracúvaniu podľa č. 21 ods. 1 Nariadenia, kým nebude overené, či oprávnené dôvody vyhlasovateľa prevažujú nad jeho oprávnenými dôvodmi;

- Právo na opravu nesprávnych osobných údajov;

- Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov;

- Právo na prenosnosť údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;

- Právo byť informovaný, ak je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre vaše práva a slobody. Takéto porušenie je vyhlasovateľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť výhercovi súťaže.

O výhre informuje vyhlasovateľ výhercu súťaže elektronickou formou, prostredníctvom statusov na sociálnej sieti Facebook.

Výherca súťaže poskytnutím osobných údajov udeľuje vyhlasovateľovi súhlas, aby spracúval jeho osobné údaje v rozsahu:

  • Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne e-mailová adresa, a to výlučne za účelom odovzdania výhry.

Poskytnutím svojich osobných údajov v prípade výhry výherca udeľuje súhlas so spracovávaním vyššie uvedených osobných údajov vyhlasovateľovi za účelom kontaktovania v prípade výhry a zverejnenia jeho facebookového nickname vo facebookovom statuse vyhlasovateľa s oznámením o výhre.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže výherca súťaže kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Osobné údaje získané na účely vyhodnotenia súťaže podľa tohto štatútu nie sú predmetom automatizovaného spracúvania osobných údajov ani profilovania.

V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov alebo získania bližších informácií sa môže výherca obrátiť písomne na adresu sídla vyhlasovateľa, e-mailovú adresu marketing_kpas@kpas.sk.

Zároveň vyhlasovateľ informuje výhercu, že jeho osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Zároveň vyhlasovateľ informuje výhercu súťaže, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť na webovej stránke www.kpas.sk

Vyhlasovateľ po odovzdaní výhry, resp. jej zaslaní ukončí spracúvanie týchto údajov. To neplatí, ak existuje iný zákonný dôvod ich spracúvania (napríklad odvedenie dane z výhry a podobne).

V prípade neudelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov nie je organizátor oprávnený údaje spracúvať, výhru výhercovi nemôže odovzdať a nárok na výhru zaniká.

VII. Vyhlásenie súťažiaceho

Súťažiaci vyhlasuje, že sa oboznámil so súťažnými podmienkami a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Akékoľvek obchádzanie súťažných pravidiel alebo akýkoľvek pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

Súťažiaci vyhlasuje, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.

VIII. Vyhlásenie spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obchodná spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group vyhlasuje, že súťaž nie je sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

IX. Osobitné ustanovenia

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Vyhradzuje si ďalej právo súťaž zo závažných dôvodov skrátiť, prerušiť, zmeniť súťažné podmienky alebo súťaž bez náhrady aj úplne zrušiť.

Tieto súťažné podmienky sú platné od 2.7.2019.