Súťaž “Veľké haló” – UKONČENÁ!

Štatút súťaže „Veľké haló“

I. Predmet súťaže

1. Organizátorom súťaže „Veľké haló“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO:31595545, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 3345/B (ďalej len „organizátor“) v spolupráci s reklamným partnerom organizátora, spoločnosťou MUW / SAATCHI & SAATCHI, spol. s r.o., so sídlom Prešernova 4, 811 02 Bratislava, identifikačné číslo 31 335 667, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.3765/B (ďalej len „spoluorganizátor“).

2. Účelom súťaže je propagácia a podpora predaja služieb organizátora.

3. Predmetom súťaže je správne vyhodnotenie dopravných situácií vo Facebook aplikácii Veľké haló na stránke https://www.facebook.com/komunalna.poistovna. Do žrebovania je zaradený každý účastník súťaže, ktorý absolvuje test v aplikácii a výsledok zazdieľa na svojom Facebook profile. Maximálny počet zdieľaní pre jedného účastníka súťaže je obmedzený na 10.

II. Súťažiaci a osobné údaje

1. Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) a výhercom v súťaži sa môže stať ktorýkoľvek užívateľ sociálnej siete Facebook, ktorý je zároveň fanúšikom fanstránky https://www.facebook.com/komunalna.poistovna a splnil ďalšie podmienky súťaže.

2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a partnera, ako aj osoby týmto osobám blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva v dispozícii organizátorovi súťaže.

3. Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom. Organizátor nespracúva osobné údaje súťažiacich, v prípade nutnosti pracovať s osobnými údajmi súťažiacich sa bude riadiť podľa ustanovení v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) a § 11 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa súťažiaci stane výhercom, udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho facebook nicku alebo mena a priezviska a zaznamenanie adresy na zaslanie výhry.

4. Z účasti na súťaži sú vylúčené aj všetky osoby, voči ktorým organizátor eviduje neuhradenú splatnú pohľadávku (vrátane pohľadávky na zaplatenie zábezpeky na cenu za poskytnuté alebo požadované služby alebo inej finančnej zábezpeky).

5. Súťažiaci mladší ako 18 rokov sa môže súťaže zúčastniť len s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zákonného zástupcu. Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci mladší ako 18 rokov alebo súťažiaci, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu, má sa za to, že sa súťaže zúčastňuje s predchádzajúcim výslovným súhlasom jeho zástupcu, ktorý v plnom rozsahu súhlasí s pravidlami súťaže a udeľuje príslušné ďalšie súhlasy podľa ich ustanovení. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži
a) vyhlasuje, že:
      i. je občanom SR;
      ii. je plnoletý alebo
      iii. nie je plnoletý, alebo nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu z iného dôvodu ale všetky relevantné súhlasy a vyhlásenia uvedené v pravidlách súťaže a spojené s účasťou v súťaži robí s výslovným súhlasom zákonného zástupcu; Zástupca súťažiaceho preukáže v prípade výhry náležite svoju i súťažiaceho totožnosť. Ak je výherca neplnoletý alebo nie je oprávnený na právne úkony v plnom rozsahu, výhru obdrží po potvrdení výhry prostredníctvom svojho zástupcu.
b) vyhlasuje, že všetky údaje a skutočnosti uvádzané súťažiacim v súvislosti so súťažou sú úplné a pravdivé, berie na vedomie, že v prípade, ak by tieto údaje a skutočnosti neboli úplné a pravdivé, zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorú týmito neúplnými a nepravdivými údajmi a skutočnosťami spôsobí a zaväzuje sa takúto škodu v plnom rozsahu nahradiť.

III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže  

1. Súťaž sa uskutoční od 03. 11. – 06. 12. 2016.

2. Používanie viacerých facebookovských identít jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže.

3. Do žrebovacej databázy bude zaradený každý súťažiaci toľkokrát, koľkokrát zdieľal výsledok svojho testu na svojom Facebook profile, najviac však 10-krát.

4. Súťaž bude ukončená 06. 12. 2016 náhodným výberom 1 víťaza spomedzi všetkých zúčastnených súťažiacich, ktorí absolvovali test a výsledok zdieľali na svojom Facebook profile a splnili ďalšie pravidlá súťaže.

IV. Ceny pre výhercov

1. Hlavnou výhrou je povinné zmluvné poistenie motorového vozidla na 1 rok.

V. Odovzdávanie výhier

1. Organizátor bezprostredne po určení výhercu a potvrdení záujmu výhercu o výhru zaslaním svojich kontaktných údajov do súkromnej správy na https://www.facebook.com/komunalna.poistovna telefonicky kontaktuje výhercu a súčasne ich vyzve na potvrdenie jeho osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa a na poskytnutie súčinnosti potrebnej pre realizáciu výhry. Potvrdenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich nepotvrdenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu nevyhnutnej na realizáciu výhry, čo spôsobuje zánik práva na výhru.

2. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom a výherca sa neozve organizátorovi do 72 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný na časovej osi stránky https://www.facebook.com/komunalna.poistovna spôsobuje mu to zánik práva na výhru a výhru získava vyžrebovaný náhradník.

3. Súťažiaci berie na vedomie a súhlasí, že telefonický hovor vykonaný s cieľom kontaktovať výhercu v súlade s týmito pravidlami môže byť partnerom súťaže nahrávaný na účely preukázania udelenia súhlasu so spracovaním a použitím osobných údajov. Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

4. Výhra (uvedené v časti IV.) bude výhercovi zaslaná poštou alebo inou formou po dohode s organizátorom. Organizátor si vyhradzuje právo, zmeniť formu odovzdania výhry.

5. V prípade, ak sa výhercom stane osoba mladšia ako 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.

6. Ak výherca nesplní vyššie uvedené pravidlá súťaže, môže organizátor odmietnuť výhru odovzdať bez práva na náhradu výhry a výhra prepadá v prospech organizárota.

VI. Práva dotknutej osoby

1. Dotknutá osoba má právo (najmä na základe ustanovení Zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov) na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa najmä na:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

2. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Cenu nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor.

2. Výhra odovzdaná výhercovi predstavuje výhru pred zdanením a organizátor nenesie zodpovednosť za akékoľvek daňové povinnosti vyplývajúce z prijatia výhry výhercom.

3. Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u organizátora súťaže a na fanstránke https://www.facebook.com/komunalna.poistovna. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi organizátor na svojej fanstránke https://www.facebook.com/komunalna.poistovna.

4. Súťaž nie je sponzorovaná, schvaľovaná ani inak spojená so spoločnosťou Facebook a spoločnosť Facebook je kompletne oslobodená od záväzkov každým účastníkom.