Tuzemské

Chvíle dovolenky chce každý prežiť bez rušivých momentov, ale pri každom pobyte i v domácich rekreačných strediskách číha na rekreantov množstvo nástrah. Je dôležité zabezpečiť sa pre prípad úrazu, straty batožiny alebo zodpovednosti za spôsobenú škodu.

V rámci cestovného poistenia na území SR rozlišujeme 2 produkty:

  • Tuzemské cestovné poistenie

Keďže na Slovensku sú liečebné náklady hradené z povinného zdravotného poistenia, preplatenie ošetrenia úrazu v rámci cestovného poistenia doma nepotrebujete. Tuzemské cestovné poistenie vám však uhradí výdavky, ktoré by ste inak museli „cvakať“ z vlastného vrecka.

Základný balík totiž obsahuje poistenie batožiny, zodpovednosť za škodu, poistenie trvalých následkov a smrť následkom úrazu. Výlet na 3 dni vás vyjde iba na 1 euro. V prípade, že úraz vám privodí trvalé následky na zdraví, poisťovňa vám po ustálení ich rozsahu vyplatí poistné plnenie až do výšky 6 600 eur. Ak spôsobíte škodu alebo ujmu na zdraví inému, poisťovňa ju uhradí za vás do sumy 33 200 eur a uhradí vám aj stratu, lúpež či poškodenie batožiny.

Balík Štandard plus navyše obsahuje aj vrátenie peňazí v prípade storna zájazdu, ale aj za nečerpané služby. Za 3 dni zaplatíte iba 1,10 eura.

Balík Komplet ponúka najrozšírenejšie služby, a to poistenie batožiny, zodpovednosť za škodu, poistenie trvalých následkov, smrť následkom úrazu, storno zájazdu + nečerpané služby a navyše aj zásah Horskej záchrannej služby. Poistné bude stáť len 1,69 eura na 3 dni.

Ako uplatniť zodpovednosť za škodu?
Poistenie zodpovednosti obsahuje už základný balík tuzemského cestovného poistenia. Ak sa napríklad poistený zrazí na svahu s inou osobou, toto poistenie uhradí nielen následky úrazu, ale aj majetkovú ujmu, ktorou môže byť napríklad aj zničená výstroj. Musí však byť jasné a dokázané, že poistený bol vinníkom zrážky. Preto sú v týchto situáciách vítané výpovede svedkov. Škodu by poistený mal zdokumentovať napríklad fotografiou a poškodené veci alebo ich zvyšky by si podľa možnosti mal uschovať. Následne poisťovňa bude žiadať od poškodeného lekársku správu a tiež originál dokladov zničených vecí.

  • Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku

V Kolektívnom poistení pre cesty a pobyt v tuzemsku je možné dojednať nasledovné pripoistenia:

  • poistenie batožiny
  • poistenie zodpovednosti za škodu.

Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku kryje nasledovné riziká: smrť následkom úrazu, trvalé následky úrazu a čas nevyhnutného liečenia následkov úrazu. Územná platnosť je Slovensko a poistenie je určené pre kolektívy nad 5 osôb vrátane.