ÚRAZOVÉ POISTENIE

Úraz môže so sebou priniesť nečakanú finančnú záťaž, ktorá môže ovplyvniť chod domácnosti. Hoci vás nevieme pred ním ochrániť, vďaka poisteniu zmiernime vaše výdavky počas dlhodobej práceneschopnosti alebo pobytu v nemocnici. Odporúčame vám úrazové poistenie, ktoré vie finančne zmierniť následky úrazu.

Urazove poistenie, ktore zmierni financne nasledky urazu

Predpoklady dojednania poistenia

vstupný vek poisteného: Minimálne: 3 mesiace
Maximálne: 74 rokov
konečný vek poisteného: 75 rokov
doba poistenia: Minimálne: 1 rok
Maximálne: 75 rokov

Úrazové poistenie odporúčame najmä mladým ľuďom a ich deťom, ktorí sú aktívni, radi vo voľnom čase napríklad športujú. Je šité na mieru, pretože poistné riziká si vyberáte sami podľa vlastných potrieb.

 

Smrť následkom úrazu

V prípade smrti poisteného následkom úrazu počas dojednanej poistnej doby vyplatíme dohodnutú poistnú sumu oprávnenej osobe (oprávneným osobám).

Minimálna poistná suma: 1 000 EUR
Maximálna poistná suma: 350 000 EUR

Trvalé následky úrazu

V prípade trvalých následkov úrazu počas dojednanej poistnej doby vyplatíme poistenému príslušné % z poistnej sumy. Ak sa jednotlivé následky úrazu týkajú toho istého orgánu alebo ich časti, hodnotia sa ako celok, maximálne však do výšky 100 %.

Minimálna poistná suma: 1 000 EUR
Maximálna poistná suma: 350 000 EUR

Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením

V prípade trvalých následkov po úraze vyplatíme poistenému príslušné % z poistnej sumy, ktoré je tým väčšie, čím ťažší je úraz a rozsah trvalých následkov, maximálne však 350 %.

Minimálna poistná suma: 3 000 EUR
Maximálna poistná suma: 175 000 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

V prípade hospitalizácie, ktorá je dôsledkom úrazu počas dojednanej poistnej doby a trvá dlhšie ako jeden deň, vyplácame poistenému dennú náhradu od prvého dňa hospitalizácie. Prvý a posledný deň hospitalizácie sa počíta ako jeden deň hospitalizácie.

Minimálna poistná suma: 1 EUR
Maximálna poistná suma: 100 EUR

Čas nevyhnutného liečenia

V prípade prechodných následkov úrazu počas dojednanej poistnej doby bude poistenému vyplatené príslušné % z poistnej sumy za priemerný čas nevyhnutného liečenia úrazovej diagnózy. Doba liečenia úrazu musí byť minimálne 15 dní.

Čas nevyhnutného liečenia je možné uzatvoriť ako úrazové poistenie len v kombinácii s aspoň jedným z nasledujúcich poistení:

  • Smrť následkom úrazu
  • Trvalé následky úrazu
  • Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením

Minimálna poistná suma: 300 EUR
Maximálna poistná suma: 50 000 EUR*

*maximálne do výšky 1/2 poistnej sumy dojednanej na rizikách Smrť následkom úrazu, Trvalé následky úrazu alebo Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením

Mesačná výplata

V prípade neschopnosti pracovať následkom úrazu, dlhšej ako 90 dní, budeme poistenému vyplácať mesačnú výplatu vo výške poistnej sumy počas doby trvania pracovnej neschopnosti, prípadne invalidity.

Minimálna poistná suma: 1 EUR
Maximálna poistná suma: 500 EUR