VIG Profit 127

Aj zhodnotenie sa dá poistiť

Vyberte si istotu a výnos v jednom produkte. Program VIG Profit 127 ponúka vyplatenie finančnej čiastky v prípade rizika smrti a zároveň v prípade dožitia sa konca poistnej doby vaše peniaze zhodnotí až do výšky 127 %.

Prečo si vybrať VIG Profit 127

 • pretože klient už teraz presne vie, čo investovaním získa – ZHODNOTENIE DO VÝŠKY 127 %
  Akciové trhy sú nestabilné a investor, ktorý chce týmto spôsobom zarobiť peniaze, musí mať prehľad o situácií na burzách. Investovaním do programu VIG Profit 127 klient investuje do inflačne chráneného podriadeného dlhopisu s nulovým kupónom vydaným spoločnosťou Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group a podieľa sa tak na úspechu tohto emitenta. Takýmto spôsobom klient presne vie, že na konci poistenia získa 127 % svojho pôvodného vkladu za predpokladu úplnej platobnej schopnosti emitenta. Riziko straty je minimálne. Možnosť poznať konečnú hodnotu účtu, bez nepredvídateľných výkyvov na finančných trhoch je benefit, ktorý žiadna iná investičná stratégia neposkytne.
 • pretože v prípade smrti poisteného, oprávnené osoby získajú VYŠŠÍ STAV ÚČTU
  Ak poistený zomrie, bude oprávneným osobám vyplatená aktuálna hodnota účtu k dátumu poistnej udalosti alebo 110 % zo zaplateného poistného podľa toho, ktorá z hodnôt bude vyššia, tá bude pozostalým vyplatená.
 • pretože do poistenia môžete vstúpiť kedykoľvek, aj v posledný mesiac v roku a stále budete mať NÁROK NA ROČNÝ ÚROK zhodnotenia
  Posledný možný dátum, kedy máte možnosť uzavrieť poistenie je 21.12. 2016, pretože následne 29.12. 2016 sa vložené peniaze preklopia do investičnej časti poistenia, kedy vaše peniaze začnú skutočne zarábať a vaše zhodnotenie môže byť až 127 % na konci poistnej doby. Pričom platí, že do tohto dátumu sa vaše peniaze zhodnotia ročným úrokom (1,1 % alebo 1,3 %).
 • pretože vás ako jediný na trhu CHRÁNIME PROTI INFLÁCIÍ
  Ak priemerná inflácia za dobu poistenia bude vyššia ako 4 % aj zhodnotenie plnenia sa navýši zo 127 % na 132 %. V prípade, že priemerná miera inflácie podľa inflačného indexu Eurozone Harmonised Index of Consumer Prices excluding tobacco - HICPxT presiahne počas 10 rokov 4 % p.a., klientovi bude vyplatené navýšené plnenie o dodatočné 4 % (t. j. 132,08 % zaplateného poistného) z podkladového aktíva.
 • pretože v prípade smrti klienta PENIAZE NEPODLIEHAJÚ DEDENIU ANI ZDANENIU
  Klient si v poistnej zmluve sám určí oprávnenú osobu alebo osoby, ktorým budú vyplatené vložené prostriedky ak poistený zomrie. Plnenie sa nestáva súčasťou dedičského konania a taktiež sa oprávnenej osobe/osobám vyplatia finančné prostriedky v plnej výške, teda nepodliehajú zdaneniu.

Čo je VIG Profit 127

Investičné poistenie

Program VIG profit 127 je investičné životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia za jednorazové poistné. Minimálna hodnota vkladu je stanovená vo výške 1 000 EUR, pričom nad túto sumu môžete vložiť do programu ľubovoľnú čiastku.

Počas celej doby peniaze zarábajú

Poistenie môžete uzavrieť kedykoľvek počas roka, no musíte to stihnúť do 21. 12. 2016. Finančné prostriedky klienta sa počas tejto doby zhodnocujú technickým úrokom vo výške:

 • 1,1 %
 • 1,3 %, za podmienok, že klient má uzatvorenú inú bežne platenú zmluvu, ktorá je riadne zaplatená a klient je na nej vedený ako poistník
 • 2x do roka môžete investovať
 • Počas poistenia máte možnosť podieľať sa na finančnom profite S-versicherung - úspešnej rakúskej životnej poisťovne zo skupiny Vienna Insurance Group, a to prostredníctvom inflačne chráneného dlhopisu. Klient si sám zvolí jeden z dvoch dátumov, kedy vstúpi do investície:
 • 29. 06. 2016
 • 29. 12. 2016

Platí, že aj keby klient vstúpil do poistenia začiatkom júna, môže investovať peniaze do dlhopisu už v prvý možný termín, teda 29. 6. 2016, ako aj počkať na 29. 12. 2016.

Investícia na 10 rokov

Ak sa cez poisťovňu rozhodnete investovať do dlhopisu, ktorý vydáva S-versicherung, vaše peniaze sa budú zhodnocovať po dobu 10 rokov. To znamená, že poistné plnenie vám bude vyplatené v rovnakom dátume, kedy ste do investovania vstúpili, ale v roku 2026.

Údaje o emitentovi

Zhodnotenie finančných prostriedkov sa uskutočňuje prostredníctvom inflačne chráneného podriadeného dlhopisu, ktorý spravuje rakúska životná poisťovňa Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group. Tá je súčasťou najväčšej a najúspešnejšej poisťovacej spoločnosti Rakúska - Vienna Insurance Group. Od roku 2001 patrí S-versicherung k lídrom na rakúskom trhu v rámci životného poistenia, momentálne je jednotkou na trhu. Pokiaľ emitent S-versicherung dosiahne požadovaný zisk počas celej doby poistenia 10 rokov a klient má poistnú zmluvu dojednanú na poistnú dobu 10 rokov, tak hodnota účtu pri dožití bude predstavovať 127 % zo zaplateného poistného.

Výhodné balíky pripoistení

K produktu je možné dojednať jeden z nasledujúcich balíkov pripoistení. Poistné za balíky sa platí jednorazovo na celú dobu poistenia spolu s poistným za program VIG profit 127. Balíky sú kalkulované so zľavou 20 %. 

Balík č.1

Riziko

Poistná suma

Jednorazové poistné

Smrť následkom úrazu (SNU)

5 000,00 €

60,00 €

Trvalé následky úrazu (TNU)

5 000,00 €

100,00 €

Hospitalizácia následkom úrazu (UH)

5,00 €

72,00 €

Spolu

232,00 €


Balík č.2

Riziko

Poistná suma

Jednorazové poistné

Smrť následkom úrazu (SNU)

5 000,00 €

60,00 €

Invalidita úrazom (IU)

5 000,00 €

92,00 €

Trvalé následky úrazu (TNU)

5 000,00 €

100,00 €

Spolu

252,00 €


Balík č.3

Riziko

Poistná suma

Jednorazové poistné

Smrť následkom úrazu (SNU)

5 000,00 €

60,00 €

Čas nevyhnutného liečenia úrazu (ČNL)

2 000,00 €

256,00 €

Trvalé následky úrazu (TNU)

5 000,00 €

100,00 €

Spolu

416,00 €


Balík č.4

Riziko

Poistná suma

Jednorazové poistné

Smrť následkom úrazu (SNU)

5 000,00 €

60,00 €

Denné odškodné za čas PN následkom úrazu (DO)

5,00 €

120,00 €

Invalidita úrazom (IU)

5 000,00 €

92,00 €

Spolu

272,00 €

Ak si poistený dojedná balík pripoistení pri uzatvorení poistnej zmluvy, tento balík platí počas celej doby trvania programu VIG Profit 127.

Tento materiál má výlučne informatívny charakter a nepredstavuje a neposkytuje úplné informácie a údaje. Investícia do uvedeného produktu životného poistenia je spojená s rizikom, pričom hodnota účtu poisteného môže byť výrazne premenlivá a môže vyústiť aj do strát. Spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group nepreberá žiadne záruky za hodnotu investície. Riziko investície znáša klient.