VIG Profit 130

Program VIG Profit 130 pozostáva z dvoch častí:

  • jednorazové kapitálové poistenie VIG Profit
  • jednorazové investičné poistenie VIG Profit 130

Poistenie VIG profit je kapitálové životné poistenie pre prípad smrti alebo dožitia za jednorazové poistné.

Minimálne poistné je vo výške 1 000 EUR.

Maximálny dátum začiatku poistenia je 24.11. 2015. Koniec poistenia je:

  • 01.06. 2015 (nie je možný, ak začiatok poistenia je 23.05.2015 a neskôr)
  • 01.12. 2015

Poistná suma v prípade dožitia sa konca poistnej doby je vo výške aktuálnej hodnoty účtu, ktorý je tvorený jednorazovým poistným zníženým o mesačné poplatky a zvýšeným o technický úrok:

  • 2,5 %
  • 3,5 %, za podmienok, že klient má uzatvorenú inú bežne platenú zmluvu, ktorá je riadne zaplatená a klient je na nej vedený ako poistník

V prípade dožitia sa poisteného konca poistnej doby sa poisťovňa zaväzuje previesť aktuálnu hodnotu účtu po zdanení na účet investičného životného poistenia VIG profit 130.

V prípade akejkoľvek smrti poisteného vyplatí poisťovňa oprávneným osobám poistnú sumu vo výške 5 % z jednorazového poistného a aktuálnu hodnotu účtu VIG profit.

Poplatok je vo výške 1 EUR mesačne, v prípade neúplného mesiaca sa počíta alikvotná časť poplatku.

Poistenie VIG Profit 130 je investičné životné poistenie za jednorazovo platené poistné. Toto poistenie je naviazané na INFLAČNE CHRÁNENÝ PODRIADENÝ DLHOPIS S NULOVÝM KUPÓNOM.

Začiatok poistenia:

  • 02.06.2015 o 00:00 h, ak VIG profit končí 01.06.2015 o 24:00 h,
  • 02.12.2015 o 00:00 h, ak  VIG profit  končí 01.12.2015 o 24:00 h.

Poistenie končí:

  • 02.06.2025 o 00:00 h, ak začiatok poistenia VIG profit 130 je 02.06.2015 o 00.00 h,
  • 02.12.2025 o 00:00 h,  ak začiatok poistenia VIG profit 130 je 02.12.2015 o 00.00 h.

Ak sa poistený dožije konca poistnej doby, poisťovňa mu vyplatí poistné plnenie vo výške 130 % zo zaplateného poistného za predpokladu úplnej platobnej schopnosti emitenta s dojednaním ochrany proti inflácii. Predpoklad pre klienta je teda, že ak dosiahne S-versicherung požadovaný zisk počas celej doby poistenia 10 rokov a klient má poistnú zmluvu dojednanú na poistnú dobu 10 rokov, tak hodnota účtu pri dožití bude predstavovať  130% zo zaplateného poistného okrem poistného za balík pripoistení. Ak S-versicherung nedosiahne požadovaný zisk v každom roku, zhodnotenie pre klienta sa bude adekvátne znižovať. Ak poistený zomrie, bude oprávneným osobám vyplatená aktuálna hodnota účtu k dátumu poistnej udalosti alebo 105 % zo zaplateného poistného podľa toho, ktorá z hodnôt bude vyššia.

ISIN na VIG profit 130 pre prvú tranžu je AT0000A1FGQ0
ISIN na VIG profit 130 pre druhú tranžu je AT0000A1HQ49

Ochrana proti inflácii:

Ak počas 10 rokov poistenia bude priemerná inflácia vyššia ako 4% p.a.,  klientovi bude vyplatené pri dožití sa konca poistnej doby navýšené plnenie z podkladového aktíva o dodatočné 4% (teda konečné plnenie bude 135,2%), ktoré má za úlohu pokryť rozdiel medzi infláciou a zhodnotením.

Po preklopení sa strhne 8,07154% z jednorazového poistného, z toho za krytie rizika smrti je poplatok 0,5% a poplatok za administratívne a inkasné náklady je 1,5%.

K produktu je možné dojednať jeden z nasledujúcich balíkov pripoistení. Poistné za balíky sa platí jednorazovo na celú dobu poistenia spolu s poistným za program VIG profit 130. Balíky sú kalkulované so zľavou 20%.

Balík č. 1

Riziko

Poistná suma

Jednorazové poistné

Smrť následkom úrazu (SNU)

5 000,00 €

60,00 €

Trvalé následky úrazu (TNU)

5 000,00 €

100,00 €

Hospitalizácia následkom úrazu (UH)

5,00 €

72,00 €

Spolu

232,00 €


Balík č. 2

Riziko

Poistná suma

Jednorazové poistné

Smrť následkom úrazu (SNU)

5 000,00 €

60,00 €

Invalidita úrazom (IU)

5 000,00 €

92,00 €

Trvalé následky úrazu (TNU)

5 000,00 €

100,00 €

Spolu

252,00 €


Balík č. 3

Riziko

Poistná suma

Jednorazové poistné

Smrť následkom úrazu (SNU)

5 000,00 €

60,00 €

Čas nevyhnutného liečenia úrazu (ČNL)

2 000,00 €

256,00 €

Trvalé následky úrazu (TNU)

5 000,00 €

100,00 €

Spolu

416,00 €


Balík č. 4

Riziko

Poistná suma

Jednorazové poistné

Smrť následkom úrazu (SNU)

5 000,00 €

60,00 €

Denné odškodné za čas PN následkom úrazu (DO)

5,00 €

120,00 €

Invalidita úrazom (IU)

5 000,00 €

92,00 €

Ak si poistený dojedná balík pripoistení pri uzatvorení poistnej zmluvy, tento balík platí počas celej doby trvania programu VIG Profit 130.

Sadzobník poplatkov VIG profit 130 - ( pdf 309 KB)

Leták VIG profit 130 - ( pdf 637 KB)